Nasze sektory

Regiony i miasta

Angażujemy się w prace nad strategiami rozwoju miast i regionów, aby pomóc naszym klientom w podejmowaniu decyzji dotyczących planowanych działań, w tym inwestycji. Ecorys zapewnia oparte na badaniach wsparcie doradcze w takich formach, jak analizy biznesowe, analizy społeczno-ekonomiczne kosztów i korzyści, ewaluacje, analizy rynku, monitoringi. Oferujemy także pomoc w ubieganiu się o granty i dotacje.   

Analizujemy problematykę dotyczącą regionalnych aspektów gospodarczych, rynku pracy, energii, zasobów wodnych, rolnictwa, mieszkalnictwa i gospodarki odpadami. Zapewniamy doradztwo i wsparcie strategiczne zarówno na poziomie lokalnym i krajowym. W kwestiach dotyczących gospodarki przestrzennej służymy wsparciem organom publicznym i klientom z sektora prywatnego, w tym przemysłu i dostawcom energii – w Europie i na świecie.  

Angażując się w prace tego obszaru, chcemy przyczynić się do lepszego przygotowania społeczeństw na wyzwania globalne, m.in. zmiany demograficzne, reformy w zakresie zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa oraz bezpiecznej, czystej i wydajnej energii. Pracujemy w wielu obszarach:

  • Smart city: pomoc regionom i miastom w cyfrowej transformacji w celu poprawy jakości życia, efektywności funkcjonowania miast i usług oraz poprawy konkurencyjności  
  • Rozwój lokalny i regionalny: pomoc regionom i miastom w osiąganiu i wspieraniu wzrostu gospodarczego
  • Polityka mieszkaniowa: wsparcie w zapewnieniu bezpiecznych i wygodnych i mieszkań dla szerokich kręgów społecznych
  • Zasoby naturalne i energia: rozwój innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej i przygotowanie do zmiany
  • Zasoby wodne i ochrona przeciwpowodziowa: zapewnienie wsparcia merytorycznego i finansowego w celu maksymalizacji korzyści wynikających ze skutecznej gospodarki zasobami wodnymi    
  • Łagodzenie skutków zmian klimatu: przekuwanie abstrakcyjnych zagrożeń klimatycznych na konkretne i wymierne możliwości inwestycyjne

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.