Misja pomocy technicznej mająca na celu wzmocnienie pozycji malgaskiego społeczeństwa obywatelskiego i poprawę strategicznego partnerstwa między DUE a społeczeństwem obywatelskim

Ecorys i jego partner wykonawczy Sofreco uczestniczyli niedawno w dniach 10 i 11 maja w Antananarywie w wydarzeniu „Première Rencontre de Jeunes Leaders Engagés de 8 régions de Madagascar” – zespół Allons faire! (Pierwsze Spotkanie Młodych Zaangażowanych Liderów z 8 regionów Madagaskaru – Zróbmy to razem!). Wydarzenie to, możliwe dzięki wsparciu unijnego projektu pomocy technicznej „Mission d'assistance technology pour accompagner l'autonomisation de la Société Civile Malgache et améliorer le partenariat stratégique entre la DUE et la Société Civile”, zapewniło młodym ludziom wyjątkową szansę przywódcy z 8 regionów regionów do spotkania.


Głównym celem tego spotkania było wspieranie społeczności wymiany i współpracy, zachęcając do powstawania synergii między młodymi liderami społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy mieli okazję uczyć się od siebie nawzajem, wymieniać praktyki i doświadczenia, poznawać wzajemne misje oraz poszerzać swoje sieci kontaktów zarówno osobiście, jak i zawodowo.

W ciągu ostatnich dwóch lat uczestnicy skorzystali z kompleksowego programu budowania potencjału przywódczego prowadzonego przez Paula Hibona, uznanego międzynarodowego eksperta specjalizującego się w szkoleniach i coachingu.

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem entuzjastycznej obecności 86 uczestników. W ceremonii otwarcia wzięła udział Ambasador UE na Madagaskarze, Isabelle Delattre Burger, która wygłosiła zachęcające uwagi, wzywając młodych przywódców do kontynuowania zaangażowania na rzecz swojego kraju i wspierania UE w budowaniu wzmocnionych relacji z nimi jako przywódcami jutra.

Program obejmował dynamiczną kombinację sesji plenarnych, dyskusji w podgrupach, angażujących gier i inspirujących prezentacji profesjonalistów z Madagaskaru i zagranicy. Działania te miały na celu pobudzenie informacji zwrotnej, zachęcenie do nauki i umożliwienie uczestnikom dzielenia się własnymi, cennymi doświadczeniami. Poruszane tematy obejmowały: rozwój obszarów wiejskich, środowisko i energię odnawialną, zdrowie, edukację, zatrudnienie i szkolenie zawodowe, zarządzanie i wybory oraz prawa człowieka. Uczestnicy pracowali w grupach tematycznych, ale także w grupach enneagramowych. Metoda ta miała pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć siebie, ale także innych.

Drugi dzień rozpoczął się ciągłymi dyskusjami pomiędzy różnymi podgrupami. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesji szybkiego randkowania z darczyńcami współpracującymi z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na Madagaskarze. Obecni byli przedstawiciele Unii Europejskiej, Monako, regionu Normandii we Francji, GIZ oraz dwóch członków konsorcjum w składzie Ecorys i Sofreco. Wymiany te umożliwiły otwarty dialog, umożliwiając uczestnikom zadawanie pytań na temat funkcjonowania reprezentowanych instytucji oraz instrumentów ich finansowania i wsparcia. Spotkanie posłużyło także jako okazja do zbadania różnorodnych możliwości dostępnych na Madagaskarze, w szczególności dzięki funduszowi Fanainga – funduszowi skupiającemu wielu darczyńców utworzonemu przez Niemcy, Francję i Monako. Fundusz ten realizowany przez GIZ ma na celu synergię wysiłków kilku darczyńców i koncentruje się na towarzyszeniu organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w ich własnym procesie rozwoju instytucjonalnego i działaniach społecznych, aby mogły stać się aktorem rozwoju.

Podczas seminarium zaprezentowano także unijną platformę „Jeunes et engagés”, mającą na celu promowanie większego zaangażowania i powiązań za pośrednictwem scentralizowanej platformy, na której wielu uczestników jest już zarejestrowanych. Wydarzenie zakończyło się ceremonią, podczas której uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające aktywny udział i/lub pomyślne ukończenie programu. W ceremonii certyfikacji uczestniczyli Szef Współpracy Madagaskaru Arnaud Borchard i kierownik zadania odpowiedzialny za projekt Laetitia Graux.

Seminarium zakończyło się momentem wzmacniającym, podczas którego każdy uczestnik miał okazję podzielić się swoimi przemyśleniami i uczuciami na temat seminarium oraz doświadczeń związanych ze szkoleniem przywódców. Słowo „nadzieja” rozbrzmiewało w tych serdecznych wyrażeniach, stanowiąc przykład głębokiego wpływu tego szkolenia. Nie tylko wyposażył tych młodych liderów w cenne obecnie umiejętności, ale także zapewnił im możliwości, które okażą się nieocenione w ich przyszłych rolach i przywództwie.

Obraz   Obraz

30 maja 2023

3 minuta przeczytać


Kluczowi eksperci

Mervie Likouete

Starszy Menedżer Projektu