Analyse van verschillen in energiekosten voor de metallurgische industrie in de EU

Energiekosten maken over het algemeen het grootste deel uit van de kostenstructuur van grote industriële bedrijven, waardoor het een kritieke factor is bij de beslissing waar ze hun fabrieken vestigen om een sterke positie te verwerven in een markt die gekenmerkt wordt door hevige wereldwijde concurrentie.

In deze studie onderzoeken we de verschillen tussen een aantal EU-landen in de kosten die grote industriële verbruikers maken voor hun jaarlijkse energieverbruik.    

Achtergrond

Kostenverschillen ontstaan doordat grootverbruikers in verschillende landen verschillende prijzen betalen voor de energie die ze verbruiken. Deze prijsverschillen zijn het gevolg van land-specifiek prijsbeleid (zoals belastingen, vrijstellingen en nettarieven en van verschillen in groothandelsprijzen (grondstoffen). De energieprijs bestaat uit een grondstofprijs en verschillende niet grondstof-gerelateerde componenten (bijvoorbeeld belastingen en netwerkkosten). In dit onderzoek richten we ons op de internationale verschillen tussen de niet grondstof-gerelateerde prijscomponenten; specifiek energie- en klimaat-gerelateerde belastingen, nettarieven en belastingen op de toegevoegde waarde.

Belangrijkste bevindingen van de evaluatie

Uit ons onderzoek blijkt dat de metallurgische industrie in alle onderzochte EU-landen in aanmerking komt voor belastingvrijstellingen. Daarom zijn er geen effectieve verschillen tussen landen in termen van geheven belastingen (of het nu gaat om basisenergiebelastingen, klimaatgerelateerde belastingen of belasting over de toegevoegde waarde). De waargenomen prijsverschillen zijn dus geheel toe te schrijven aan verschillen in de in rekening gebrachte netwerkkosten. Omdat de verschillen in netwerktarieven relatief klein zijn, kan worden geconcludeerd dat er momenteel een vrijwel gelijk speelveld bestaat tussen de geanalyseerde landen.

Vooruitkijkend verwachten we dat veranderingen in energiekosten voornamelijk het gevolg zullen zijn van verschuivingen in nettarieven en het stopzetten van belastingvrijstellingen door bepaalde landen. Rekening houdend met zowel de aangekondigde en verwachte beleidswijzigingen alsook de geplande netinvesteringen door landelijke netbeheerders (TSO's), voorzien we tegen 2030 een algemene stijging van de energiekosten voor de metallurgische industrie in de bestudeerde EU-landen. Nederland zal relatief gezien de grootste kostenstijging vertonen.

Overzicht energieprijs

De door ons geschetste prijsontwikkelingen zijn grotendeels afhankelijk van de ontwikkeling van Europees beleid. Als bijvoorbeeld herzieningen van de Europese Energy Taxation Directive (ETD) leiden tot strengere normen voor het heffen van energiebelastingen in de EU, kan worden verwacht dat andere landen dan Nederland ook bepaalde belastingvrijstellingen zullen afschaffen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een gelijker speelveld voor industriële energieverbruikers binnen de EU.

Wilt u de resultaten van dit onderzoek met ons bespreken? Neem dan contact met ons op!

30 oktober 2023

2 minuut lezenSleutelexperts

Kurt Kreulen

Consultant

Maurits Thijsen

Senior Consultant