Data & Mobiliteit

Data gedreven advies geven staat centraal bij het team Data & Mobiliteit. Bij dit team begrijpen we dat (realtime) verkeersgegevens van onschatbare waarde zijn om kwalitatief hoog en goed onderbouwd advies uit te brengen op maatschappelijke vraagstukken. We combineren data-inwinning en -analyse met ervaren beleidsadviseurs. Hierdoor hebben we goed inzicht in de volledige cyclus van beleid tot inwinning van data en zijn we snel in staat om uw vraag samen met u te vertalen naar een concreet plan van aanpak.

Als bureau hebben wij meer dan 30 jaar ervaring met het verzamelen, verwerken en presenteren van mobiliteitsdata. Wij zijn gespecialiseerd in het verzamelen van verkeersintensiteitsgegevens, (fiets)parkeerdata, kwalitatieve enquêteresultaten, geo-data/mobile-mapping en nog een veelvoud aan overige thema’s zoals het monitoren van kwaliteitsdata van objecten. Onze werkwijze kenmerkt zich door de sterke combinatie van technologische hulpmiddelen voor registratie van verkeersgegevens, geavanceerde data-analysetechnieken, gespecialiseerde data-analisten voor betrouwbare gegevensverwerking en ervaren beleidsadviseurs en vormgevers die de vertaalslag van data naar beleid maken.

Ons team staat klaar om uw projecten te ondersteunen met begrijpelijke, praktische verkeersinformatie en deskundig verkeerskundig of beleidsadvies. Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Aarzel niet om contact op te nemen met onze specialisten (Mick Klaassens & Boyd Bergsma) en ontdek hoe Ecorys vormgeeft aan de mobiliteit van de toekomst!

Klik hieronder een onderzoeksthema aan voor aanvullende informatie per thema:

In een tijd waarin steden steeds drukker worden en de openbare ruimte schaarser wordt, is het cruciaal om inzicht te krijgen in de verkeersdynamiek en de veranderingen die zich voordoen. De toenemende drukte in steden heeft geleid tot nieuwe uitdagingen op het gebied van verkeersmanagement. Files, vertragingen en overlast zijn vaak het gevolg, en dit heeft invloed op de levenskwaliteit van bewoners. Met de juiste informatie over verkeersintensiteit en -stromen kunnen stedenbouwkundigen, beleidsmakers en transportdeskundigen slimmere beslissingen nemen bij het ontwerpen van straten, fietspaden en openbaar vervoerssystemen om de mobiliteit en leefbaarheid te verbeteren.

Ecorys is gespecialiseerd in het verzamelen, analyseren en visueel inzichtelijk maken van verkeersdata en aanverwante onderzoeksgebieden. De data wordt op effectieve wijze ingewonnen met behulp van onder andere camera’s, telslangen, veldwerkers en andere innovatieve methodes.

Ons uitgebreide scala aan verkeerstellingen varieert van doorsnedetellingen waarmee inzicht kan worden verkregen in verkeersgedrag en -patronen op specifieke locaties, tot “truckspot”-projecten waarbij we onder andere vaststellen welke bedrijven met welke voertuigen of ladingen frequent op bepaalde locaties aanwezig zijn.

We blijven voortdurend werken aan het uitbreiden van onze kennis op het gebied van verkeerstellingen.

Parkeerproblematiek in de stad is een veel voorkomend probleem. Waar het autobezit in Nederland nog altijd jaarlijks toeneemt, vermindert het aantal openbare parkeerplaatsen in de stad door de opkomst van autoluwe zones. Parkeren in de stad zorgt vaak voor frustratie. Het duurt lang voor bestuurders om een vrije plek te vinden. Bewoners kunnen hun auto vaak niet meer dicht bij hun woning kwijt en ondernemers hebben geen ruimte om te laden en te lossen. Gemeenten worstelen met de vraag hoe ze leefbaarheid, luchtkwaliteit en duurzaamheid kunnen combineren met een steeds drukker wordende stad met meer auto’s. Er is een transitie gaande naar autoluwe steden maar deze transitie gaat niet zonder slag of stoot.

Ecorys draagt bij aan deze transitie. We begrijpen het speelveld tussen bewoners, ondernemers en gemeenten op parkeervlak en dragen met onafhankelijk onderzoek bij aan informatie en inzicht in de parkeersituatie zodat er weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen. Ons parkeeronderzoek kent verschillende onderdelen. We winnen data in met scanauto’s en veldmetingen en voeren parkeertellingen uit om piekmomenten inzichtelijk te maken. We berekenen parkeerdruk om inzicht te geven in drukte en achterhalen het parkeermotief van automobilisten. Daarnaast tekenen we parkeerkaarten in voor gemeenten om inzicht te verschaffen in de parkeercapaciteit en locatie van parkeerlocaties. We doen onderzoek naar de betalingsbereidheid in betaald-parkeren gebieden. Daarnaast zijn we ervaren met het werken van parkeernormen en stellen we parkeerbalansen op voor nieuwbouwprojecten of ondernemers. We werken in een complex werkveld met veel verschillende belangen. Met behulp van onze onderzoeksresultaten, kunnen er betere besluiten worden genomen op het gebied van parkeerbeleid.

We werken in een complex werkveld met veel verschillende belangen. Met behulp van onze onderzoeksresultaten, kunnen er betere besluiten worden genomen op het gebied van parkeerbeleid.

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn efficiënte en gevarieerde mobiliteitssystemen, waarbij fietsen een centrale rol speelt. De Nederlandse mobiliteitscultuur is uniek vanwege haar nadruk op duurzaamheid, toegankelijkheid en gezondheid. Fietsen is een integraal onderdeel van het dagelijks leven voor veel Nederlanders en is niet alleen een populaire vorm van transport, maar ook een belangrijk element van de nationale identiteit. Dit maakt Nederland wereldwijd een koploper op het gebied van fietsmobiliteit. Dit is terug te zien in de uitgebreide fietsinfrastructuur, zoals speciale fietspaden, fietsenstallingen en fietsvriendelijke verkeersregelingen, waardoor fietsen veilig en gemakkelijk is. Daarnaast is de overheid actief betrokken bij het stimuleren van fietsgebruik door middel van beleidsmaatregelen en investeringen in fietsvriendelijke projecten. Kortom, Nederland blijft vooroplopen in de ontwikkeling van fietsmobiliteit en blijft een lichtend voorbeeld voor andere landen die duurzame en gezonde vormen van transport willen bevorderen.

Ecorys werkt mee aan deze ‘de stad van de toekomst’ waarin een fietsvriendelijke omgeving een essentieel onderdeel vormt. Wij erkennen de groeiende relevantie van de fiets als oplossing voor talrijke mobiliteitsuitdagingen. Wat betekent de bijvoorbeeld opkomst van deelfietsen en e-bikes voor het mobiliteitslandschap? Is de huidige infrastructuur voldoende om het groeiende aantal fietsers te accommoderen? En hoe zit het met de veiligheid? Bij Ecorys voorzien we in antwoorden op deze vragen.

Onze uitgebreide fietsonderzoeken variëren van veldmetingen die inzicht bieden in capaciteitstekorten in uw onderzoeksgebied tot camerametingen op drukke kruispunten om knelpunten te identificeren. Hierbij gaan we verder dan de metingen. Ecorys staat bekend om zijn betrokkenheid. Eerst willen wij uw vraag volledig in kaart hebben gebracht, wij geloven immers in maatwerk. De resultaten worden gepresenteerd in overzichtelijke factsheets en dynamische dashboards zodat toekomstig fietsbeleid optimaal kan worden vormgegeven.

In de dynamische wereld van mobiliteit, waarin steden groeien en verkeer steeds complexer wordt, is het vinden van effectieve oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken van cruciaal belang. Terwijl het verkeer toeneemt en de infrastructuur evolueert, wordt de rol van onderzoek en analyse in de mobiliteitssector steeds prominenter. Hoewel aantallen, cijfers en statistieken vaak worden gebruikt om inzicht te krijgen in de mobiliteitsuitdagingen, is het belangrijk te beseffen dat het verhaal verder gaat dan alleen getallen.

In dit kader is het evident dat de ervaringen en meningen van de gebruikers, oftewel de verkeersdeelnemers zelf, van onschatbare waarde zijn bij het vinden van duurzame en doeltreffende mobiliteitsoplossingen. Soms zijn antwoorden niet te vangen in cijfers; het gaat om de persoonlijke beleving en de nuances van de dagelijkse mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop mensen hun woon-werkverkeer ervaren, de aspecten die verbeterd kunnen worden, de redenen achter hun keuzes voor bepaalde vervoerswijzen, en hun tevredenheid over nieuwe infrastructuur zoals fietsenstallingen in het stadscentrum.

Elke vraag binnen dit complexe mobiliteitslandschap vereist een specifieke aanpak. Soms is het noodzakelijk om ter plaatse interviews af te nemen op specifieke locaties. In andere gevallen moeten we wellicht een kleine doelgroep rechtstreeks op straat benaderen, terwijl voor andere onderzoeken juist een grootschalige online enquête noodzakelijk is. Ecorys gaat verder dan alleen metingen. Wij zijn toegewijd om mee te denken en de juiste vragen en onderzoeksmethoden voor te stellen, zodat we samen de sleutel kunnen vinden tot effectievere mobiliteitsoplossingen voor de toekomst. We doen dit onder andere met belevingsonderzoeken, straat enquêtes en diepte-interviews.

Om goed beleidskeuzes te maken op het gebied van mobiliteit is het steeds belangrijker real-time informatie te ontvangen. Met behulp van mobile-mapping is dit mogelijk. Door middel van camera’s en scansystemen op voertuigen kan er real-time data worden opgehaald. Met behulp van 360-graden camera’s kunnen er nauwkeurige beelden worden verzameld van bijvoorbeeld de openbare ruimte. Ook kunnen er 3D-puntenwolken worden opgehaald om nauwkeurige objecten in te meten in digitale systemen.

Ecorys ondersteunt bij het opzetten, verzamelen en analyseren van real-time datamonitoring en mobile mapping. We beschikken over camerasystemen en voertuigen en bieden verschillende alternatieven aan die goed bij uw uitvraag passen. We zijn ervaren met data-inwinning in het veld en doen dit bijvoorbeeld met veldwerkers. In het verleden hebben we kwaliteitscontroles uitgevoerd op parkeerautomaten in het veld maar ook real-time beelden gemaakt van Vlaamse gemeenten om parkeerkaarten te ontwikkelen.

Mobiliteit is een complexe en voortdurend evoluerende uitdaging voor beleidsmakers over de hele wereld. Het gaat niet alleen om het faciliteren van beweging van mensen en goederen, maar ook om het aanpakken van milieu- en sociale kwesties, het verminderen van congestie, het bevorderen van veiligheid op de weg en het verbeteren van de levenskwaliteit van burgers. Beleidsonderzoek is essentieel om deze doelen te bereiken, daarnaast is het van cruciaal belang dat mobiliteitsbeleid gebaseerd is op feitelijke gegevens en empirisch bewijs.

Ecorys heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner bij het ontwikkelen en evalueren van duurzaam mobiliteitsbeleid op lokaal en nationaal niveau. Ecorys heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van uitgebreide studies en evaluaties op dit gebied. Daarbij is Ecorys data-gedreven, bij onderzoek wordt er gebruik gemaakt van actuele data gewonnen uit o.a. parkeeranalyses, verkeerstromen en belevingsonderzoeken. Wij kunnen flexibel en specifiek inspelen op de wensen van de klant.

Mobiliteitsonderzoek is van essentieel belang voor het creëren van een toekomstgericht en duurzaam transportsysteem. Ecorys heeft zich bewezen als een betrouwbare partner in dit proces, met veel ervaring en expertise op dit gebied. We schrijven mee aan mobiliteitsadviezen, adviseren rondom Smart Mobility Hubs en voeren bereikbaarheidsanalyses uit. Door voortdurende samenwerking met beleidsmakers en belanghebbenden zal Ecorys blijven bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsoplossingen die de levenskwaliteit verbeteren en een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Aarzel niet om contact op te nemen met onze specialisten (Mick Klaassens & Boyd Bergsma) en ontdek hoe Ecorys vormgeeft aan de mobiliteit van de toekomst!