Technische bijstand ter ondersteuning van de versterking van de capaciteiten voor de uitvoering van de strategie voor het beheer van de overheidsfinanciën in Albanië

Het project “Technische bijstand ter ondersteuning van de versterking van de capaciteiten voor de implementatie van de strategie voor het beheer van de overheidsfinanciën in Albanië” is een door de EU gefinancierd project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Financiën en Economie in Albanië. Het project was bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van de hervormingsstrategie voor het beheer van de overheidsfinanciën voor 2014-2020, naast de door de EU gefinancierde PFM-sectorhervorming. 

De algemene doelstelling van het project (implementatieperiode 17 april 2017-18 april 2020) is het versterken van de capaciteit van het ministerie van Financiën en Economie en andere belanghebbenden om de hervormingsstrategie voor de overheidsfinanciën uit te voeren, het versterken van de transparantie en de verantwoordingsprocessen door middel van een betere dialoog en beschikbaarheid van informatie via het parlement, hoge staatscontrole en versterking van de capaciteit van het ministerie van Financiën en Economie voor een betere coördinatie en beheer van het hervormingsproces. 

Het doel van dit project voor technische bijstand is het versterken van de capaciteiten van het ministerie van Financiën en Economie om een ​​effectief mechanisme te kunnen runnen voor het beheer van het hervormingsproces om de implementatie van de PFM-strategie te coördineren en de resultaten te monitoren en erover te rapporteren. Het zal ook beoordelingen, beleidsadvies, capaciteitsopbouw enz. verstrekken aan het ministerie van Financiën en Economie en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de implementatie van het hervormingsproces.

De hulp zal ook de capaciteiten van en de samenwerking met andere belanghebbenden versterken, zoals relevante overheidspartners, de rekenkamer van de staat, het parlement, evenals het overleg met ontwikkelingspartners, denktanks en maatschappelijke organisaties, om bij te dragen aan het toezicht op de implementatie van de hervormingen.

De projectbegeleiding richt zich op de volgende zes componenten:

  • Verbeterde capaciteit van het MOFE om effectief deel te nemen aan de formulering en coördinatie van de uitvoering van de door de EU gefinancierde contractprogramma's voor sectorale begrotingssteun/sectorhervorming;
  • Verbeterde capaciteit van het MOFE en andere relevante publieke instellingen om de hervormingsstrategie voor het beheer van de overheidsfinanciën effectief te coördineren en uit te voeren, en om PFM-hervormingen effectief te coördineren en te verbinden met andere lopende hervormingsimplementaties;
  • Verbeterde jaarlijkse en middellangetermijnbegrotingsplanning (MTBP) om de geloofwaardigheid en alomvattendheid van de middellangetermijnbegroting te vergroten en de strategische planning en budgettering beter op elkaar af te stemmen door middel van gap-analyse, het ontwerpen van beleidsadvies en -implementatie en capaciteitsopbouw;
  • Verbeterde begrotingstransparantie en grotere alomvattendheid van de publiek beschikbare informatie hebben geleid tot een grotere publieke participatie, publieke raadpleging en begrip van de uitvoering van de fondsen via de nationale begroting;
  • Verbeterde implementatie van de publieke interne financiële controle (PIFC) in begrotingsinstellingen met speciale aandacht voor de versterking van het Financial Management Control (FMC)-systeem en verbeterde capaciteit van de regering om de aanbevelingen van de externe audit uit te voeren, inclusief die over het wegwerken van betalingsachterstanden proces;
  • Verbeterde communicatie en begrip van de PFM-hervormingen, het belang ervan en de toegevoegde waarde ervan – inclusief de steun van de EU die daaraan verbonden is, inclusief een grotere bewustmaking van het publiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectdirecteur, Veerboot Philipsen.
 

11 december 2019

2 minuut lezen