Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING ECORYS NEDERLAND B.V.

 

Dit is de privacy verklaring van Ecorys Nederland B.V. gevestigd aan de Watermanweg 44,. 3067 GG Rotterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 24316726.

 

23-05-2019

 

Ons privacy beleid

Ecorys Nederland B.V. heeft de reputatie om op integere wijze te werken, met respect voor de belangen van ieder die beïnvloed wordt door deze activiteiten. Gegevensbescherming krijgt hierbij hoge prioriteit en wij streven naar transparantie over wat wij doen en waarom wij dit doen.

 

Ecorys Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij een bezoek aan onze website, als u deelneemt aan een door Ecorys uitgevoerd onderzoek, als u zich inschrijft als medewerker-freelancer bij onze organisatie of wanneer u gebruik maakt van één van onze diensten.

 

 

Functionaris gegevensbescherming

Ecorys Nederland B.V heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die toeziet op de naleving van het privacy beleid. Meer informatie over de rol van de Functionaris Gegevensbescherming kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens De Functionaris  Gegevensbescherming is te bereiken via het e-mailadres [email protected]

 

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend met de volgende doeleinden:

 • Werving en selectie
 • Curriculum Vitae beheer
 • Uitvoering- en verbetering van onze dienstverlening zoals:
 • uitbrengen offertes,
 • project- en event management,
 • accountmanagement.
 • Sharepoint-beheer en financieel beheer     
 • Het beantwoorden van onderzoeksvragen
 • Versturen van nieuwsbrieven
 • Toegangscontrole en beveiligingsdoeleinden,


Welke categorie persoonsgegevens verwerken wij en wat is de rechtsgrond?

 • Uw contact en identificatie gegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele telefoonnummers, geboortedatum, geslacht en foto gebruiken wij voor werving en selectie en voor het beheer van Curriculum Vitae van freelance experts. Ook worden deze gegevens verwerkt in onze HR-administratie. Deze informatie verwerken we met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Contact-financiële en bancaire gegevens voor uitbrengen offertes, projectmanagement, facturering en voor Sharepoint-beheer, Dit gebruiken we om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die  we met u zijn overeengekomen goed uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, 
 • Onderzoekgegevens: deze zijn per onderzoek wisselend. Voorbeelden hiervan zijn overtuigingen en opvattingen, kennis, intenties, interesses, voorkeuren, houding, inkomensklasse, aankoop en uitgavengewoonten. Deze gegevens worden verwerkt om vragen in een betreffend onderzoek te kunnen beantwoorden. Dit zullen we altijd doen met uw toestemming.
 • Contactgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven. Ook hiervoor vragen wij uw toestemming.
 • Opnamen van videobeelden, op onze vestigingen wordt u geregisterd door middel van ons video-bewakingssysteem (CCTV). Deze gegevens worden gebruikt voor het gerechtvaardigd belang beveiliging van onze belangen.

          

Bijzondere persoonsgegevens

In enkele onderzoeken verzamelen en verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschappen, genetische of biometrische gegevens of gegevens over gezondheid of iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Hiervoor zullen wij altijd toestemming van de betrokkenen vragen.

 

Cookie beleid

Wij maken gebruik van Google Analytics om bezoekgegevens van onze website bij te houden en de website te verbeteren. De informatie zoals locatie, besturingssysteem en browser worden geanonimiseerd. U kunt cookies via uw browser beheren en weigeren. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het  privacy statement van Google.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ecorys Nederland B.V. neemt geen individuele besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de genoemde doeleinden. De duur van de verwerking wordt bepaald door wettelijke verplichtingen, professionele gewoontes of de naleving van een contract. CV’s van freelancers worden drie jaar bewaard opdat we nogmaals een beroep kunnen doen op specifieke kennis.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden.

Ecorys Nederland B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Bedrijven die onderdeel uitmaken van de Ecorys groep
 • Onderaannemers en leveranciers die namens Ecorys Nederland B.V.  diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.
 • Derden die functies in onze opdracht uitvoeren zoals zaken- of consortiumpartners en externe consultants.
 • Opdrachtgevers die ons vragen onze dienstverlening in te zetten.


Ecorys Nederland B.V. heeft met alle partijen waarbij persoonsgegevens worden gedeeld overeenkomsten opgesteld om voldoende beveiligingsmaatregelen te verzekeren.  Als gegevens buiten de Europese Unie worden gedeeld zullen deze altijd onderhavig zijn aan passende waarborgen conform de eisen van de GDPR zodat er sprake is van een ‘adequaat beschermingsniveau’.

 

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Ecorys neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

 

Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor één van de doeleinden zoals vermeld in dit privacy beleid. Bovendien zorgt Ecorys Nederland B.V. er contractueel voor dat elke derde partij die uw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen of bezwaar maken tegen verwerking

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Ecorys Nederland B.V. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken.

 

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie door te sturen. Wilt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens doen of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking indienen, stuur dan een e-mail naar [email protected]  

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de numerieke strook onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw BSN onherkenbaar, bijv. door deze met een zwarte stift door te halen.

 

Ecorys wilt u er tevens op wijzen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen en onze Privacyverklaring

Wij kunnen onze privacy beleid en verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen passen wij de hierboven vermelde datum aan. De aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening, Wij adviseren u deze verklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij uw gegevens verwerken en beschermen.

 

Contact

Mocht u nog verdere vragen hebben over dit privacy beleid of de manier waarop wij gegevens verwerken  kunt u contact opnemen met:

 

E-mail                    [email protected]

Telefoon                +31104538800