.

Windenergie

Klant: | Sectoren: Natural Resources

Effecten inpassing windenergie: een delicate balans 
Op tal van plaatsen in Nederland worden windenergieprojecten tot ontwikkeling gebracht. Om op lokaal niveau partijen mee te krijgen is het bij al deze projecten van belang om vroeg in het proces een dialoog met hen aan te gaan. Goede, objectieve informatie over de plannen en de kosten en baten daarvan is hierbij van groot belang. 

Daarbij wordt het steeds belangrijker om niet alleen op nationaal niveau (“B.V. Nederland”) een goede balans te vinden tussen kosten en baten, maar juist ook op lokaal niveau. Ecorys voert regelmatig Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses (MKBA’s) uit om ondersteuning te bieden hieraan.

Windmolens en WOZ-waarde woningen
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat plaatsing van windmolens kan leiden tot een daling van de (WOZ-)waarde van omliggende woningen (zicht, geluid, beleving, …). De omvang van deze mogelijke waardedaling is variabel en omstreden, onder meer omdat iedereen hier een eigen mening over heeft. Dit verschil in perceptie zorgt voor veel onzekerheid over de verwachte impact, en daarmee voor onrust onder eigenaren. 

Ecorys beschikt over een ruimtelijk-economische methodiek waarmee de effecten op de waarde ingeschat kunnen worden. Door gebruik te maken van het meest recente onderzoek hierover kan de best mogelijke inschatting van het effect worden gegeven. We maken hiervoor gebruik van statistische analyse van geobserveerde  waardeverminderingen van woningen door windmolens in Nederland in de afgelopen decennia. Dit is een innovatieve methode – voorheen werden dergelijke ramingen gebaseerd op subjectievere expert judgement. 

De resultaten bieden diverse kansen voor het realiseren van de Nederlandse windopgave. 

Kans: compensatie bij planschade windmolens
Bovenstaande analyse vormt een goede basis voor een gebiedsproces en mogelijke compensatie van waardeverlies. We kunnen kwantitatief onderbouwen welke omvang een bijdrage van de windparkexploitant moet hebben om bewoners volwaardig te compenseren, al dan niet rekening houdend met andere compenserende factoren.

Kans: windmolens en economische spin-off 
Een windpark brengt economische activiteit naar de regio. De bulk hiervan is tijdelijk, maar ook na aanleg zal een windpark economische activiteit blijven generen door benodigd onderhoud. Deze economische activiteit en indirecte spin-off bij aan- en toeleveranciers biedt structurele werkgelegenheid. Wij kunnen dit kwantitatief inzichtelijk maken met behulp van het ruimtelijk-economisch model REMI en onze ruime ervaring met raming van economische effecten. 

Kans: optimalisatie ontwerp
De impact van individuele windmolens kan sterk variëren en in uitzonderlijke gevallen oplopen tot een niveau van 80% ten opzichte van de investeringskosten. Dit biedt dus mogelijkheden voor het optimaliseren van het ontwerp. 

Kans: afgewogen beslissing
Wij kunnen het totaal aan maatschappelijke effecten ramen om zo de totale maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk te krijgen. Dit kan zowel vanuit het perspectief van ‘B.V. Nederland’ als op lager schaalniveau. Het toedelen van deze effecten over de diverse actoren (rijk, provincie, gemeente, bewoners, netbeheerder, investeerder, etc.) kan waardevolle aanknopingspunten bieden. Onder andere voor het verdelen van lusten en lasten tussen bewoners, private partijen en overheden. 

Key Experts

Harry van Til Principal Consultant