Warmtestudies

Klant: | Sectoren: Natural Resources

In de afgelopen jaren is het bewustzijn over de noodzaak van de warmtetransitie en het belang van warmtestudies gegroeid. Maar voor veel partijen is het op dit moment nog niet duidelijk hoe men haar warmtevraag zou kunnen verduurzamen. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat de omschakeling van aardgas naar duurzame warmte een lokale tot regionale aangelegenheid is, waarbij een groot aantal warmtevoorzieningsoplossingen integraal tegen elkaar moet worden afgewogen. 
 

Rekenen aan de warmtetransitie
Om alternatieven voor de verwarming van de gebouwde omgeving af te wegen gebruiken wij het energierekenmodel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): het Vesta MAIS-model. Dit open source energierekenmodel is ontwikkeld om beleidsmakers inzicht te verschaffen in de effecten van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in termen van energieprestaties, kosten, en CO2-emissies. Het model laat op basis van een kostenbaten-analyse het technisch-economisch potentieel zien van de belangrijkste warmtevoorzieningsoplossingen. 
Het Vesta MAIS-model vormt de basis voor de ‘Startanalyse’ die gemeenten als onderdeel van de ‘Leidraad’ van het Expertisecentrum warmte (ECW) hebben ontvangen. Medewerkers van Ecorys hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het model en zijn ervaren in de toepassing ervan.
 
Van inzicht tot keuzes
Met onze doorrekeningen kunnen wij gemeenten, netbeheerders, energiebedrijven, en onderzoeksbureaus ondersteunen in het formuleren van warmteplannen of warmtevisies. 

Ecorys heeft bovendien een sterke achtergrond in de (Nederlandse) warmtesector. De volgende projecten bieden een beeld van onze ervaring:

  • Modelstudies. In opdracht van Milieudefensie hebben wij doorgerekend welke beleidsmaatregelen we in Nederland zouden moeten treffen om in 2030 80% van de Nederlandse woningen van aardgas naar duurzame warmte te kunnen laten omschakelen. Op basis van de doorrekening verschaffen wij inzicht in welke warmteoptie waar en onder welke voorwaarden het meest aantrekkelijk is. Het rapport is getiteld ‘Van CV-Ketel naar duurzame warmte – Twee toekomstbeelden voor een warme Nederlandse gebouwde omgeving in 2030'.
  • Modelworkshops. Naast modelstudies voor opdrachtgevers helpen we ook klanten op weg om zélf aan de warmtetransitie te kunnen rekenen met het Vesta MAIS-model. Dankzij onze ruime ervaring met het model kunnen we klanten helpen om sneller bekend te geraken met het model. Enkele van onze klanten zijn het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Nuon. Bekijk een korte introductie van het Vesta MAIS-model.

Daarnaast verzorgen wij trainingen voor gemeenten, netbeheerders en adviesbureaus.

  • Evaluatie van de warmtewet. Sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet ervaren tal van stakeholders knelpunten in de uitvoering van de wet. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Ecorys de Warmtewet geëvalueerd en advies uitgebracht over het verhelpen/verlichten van de knelpunten in samenhang met een vooruitblik op het toekomstig marktontwerp. Lees meer.
  • Business case investeringen warmtenetten en bredere maatschappelijke baten. Wij hebben diverse gemeenten en warmtebedrijven ondersteunt door het beoordelen of opstellen van een financiële business case.
  • Advies over de organisatie van de warmteketen. Wij hebben de gemeente Zwolle geadviseerd over de organisatie van de warmteketen. Lees het rapport.

Bekijk ook onze brochure (pdf).

Key Experts

Harry van Til Sector Leader