Groningen Airport Eelde

Klant: Provincie Drenthe | Sectoren: Transport and Infrastructure

Ecorys heeft de maatschappelijke kosten en baten van Groningen Airport Eelde in kaart gebracht.

Dit gebeurde op verzoek van de provincie Drenthe. Deze provincie is mede-aandeelhouder van de luchthaven, evenals de provincie Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo.

Aanleiding onderzoek
De studie naar de maatschappelijke kosten en baten komt voort uit de vraag van de luchthaven aan haar aandeelhouders om zorg te dragen voor een publieke-investeringsbijdrage in faciliteiten op de luchthaven van € 8,5 miljoen. Tegelijkertijd concludeerde de Noordelijke Rekenkamer eind vorig jaar dat de aandeelhouders nooit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de luchthaven hebben opgesteld, terwijl er wel vele publieke investeringen in zijn gedaan. Bovendien zal naar verwachting ook in de toekomst gevraagd blijven worden om publieke bijdragen in de exploitatie van de luchthaven, aldus de Rekenkamer.

Onderzoeksvraag
Centrale vraag in de MKBA is: Welk maatschappelijk rendement in termen van kosten en baten is verbonden aan eventuele verdere publieke investeringen in de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde voor Noord-Nederland? Ecorys heeft hiervoor twee alternatieven bestudeerd:
1. een publieke investering in de luchthaven van € 8,5 miljoen, in brandweerkazerne, terminal en routefonds; en
2. sluiten van de luchthaven op korte termijn.
Met het eerste alternatief kan het maatschappelijk rendement van de gevraagde investeringsbijdrage worden bepaald. Het tweede alternatief maakt het mogelijk om de meerwaarde in te schatten van de luchthaven als geheel voor de BV Noord-Nederland.

Uitkomsten
Alternatief 1
Uit de MKBA blijkt dat de investering in de passagiersterminal en brandweerkazerne tot een licht positief maatschappelijk rendement leidt. Dit komt vooral voort uit een wachttijdvermindering voor passagiers in de terminal. Hierbij moet worden aangetekend dat het niet duidelijk is of er alternatieven zijn voor de voorgestelde investering om de wachttijden in de terminal aan te pakken. De investering in het routefonds zou meer lijndiensten moeten opleveren, wat een aanzienlijk maatschappelijk rendement betekent. De causaliteit tussen het fonds en het daadwerkelijk realiseren van lijnvluchten is echter zeer diffuus. Vandaar dat het realiseren van het maatschappelijk rendement hiervan vrij onzeker is.

Alternatief 2
Het sluiten van de luchthaven leidt tot een maatschappelijk-economisch verlies voor de Noord-Nederlandse samenleving. In het recente verleden zijn immers grote investeringen gedaan, bijvoorbeeld in de baanverlenging van het vliegveld. Op korte termijn leidt sluiting van de luchthaven niet tot het vermijden van grote toekomstige kostenposten. Wel is er sprake van reistijdverlies voor passagiers, die dan via een alternatieve luchthaven moeten reizen die verder weg ligt dan Groningen Airport Eelde. Ook betekent sluiting op termijn een verlies van maximaal circa 420 directe en indirecte voltijds arbeidsplaatsen.

Besluitvorming
De Ecorys-rapportage heeft gediend als belangrijke input voor besluitvorming van Gedeputeerde Staten van de provicies Drenthe en Groningen. Op 8 april 2014 besloten zij niet te investeren in terminal, brandweerkazerne en routefonds

Key Experts

Geert Smit Sector leader