Ecorys evalueert subsidieregeling Stichting CAOP in opdracht van BZK

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Sectoren: Regions and Cities, Public Sector Reform

Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheid (CAOP) is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Jaarlijks ontvangt het CAOP een subsidie van de Nederlandse overheid voor het uitvoeren van een aantal taken. Onder deze taken valt de secretariële ondersteuning van commissies en raden, onderzoek en voorlichting op het terrein van arbeidsverhoudingen bij de overheid en faciliterende werkzaamheden die bijdragen aan de uitvoering van overheidsbeleid.

In de subsidieregeling is opgenomen dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2019 een evaluatie opstelt die inzicht biedt in de ontwikkeling en kwaliteit van de gesubsidieerde activiteiten. Ecorys heeft deze evaluatie uitgevoerd voor de periode 2014 tot en met 2018. Het onderzoek vond plaats in de maanden februari t/m juni van 2019. Op 26 juli 2019 werd het rapport gepubliceerd door het Ministerie van BZK.

Op basis van de evaluatie zijn verschillende aanbevelingen voor BZK geformuleerd. In het kader van de leerstoelprogramma’s adviseert Ecorys het voeren van een interne discussie door BZK over het nut van de leerstoelen, het formuleren van concrete kennisvragen, het verder specificeren van de criteria voor subsidieverlening en het in kaart brengen van alternatieven voor de leerstoelen. In het kader van de commissies en secretariaten adviseert Ecorys het handhaven van de huidige constructie van de subsidierelatie met het CAOP. Verder geldt als aanbeveling voor BZK om kosten voor de inzet van personeel bij het CAOP beter inzichtelijk te krijgen, en te pleiten voor het gelijktrekken van uurtarieven door CAOP voor markt en overheid. 

Het rapport ‘Evaluatie subsidieregeling CAOP 2014-2018’ is hier te vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Atze Verkennis, Senior Partner bij Ecorys.

Key Experts

Atze Verkennis Senior Partner