Onderzoek zorgnetwerken

| Social Policy

Samenwerking tussen ziekenhuizen staat nadrukkelijk op de agenda om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te bieden: laag-complexe zorg dichtbij de patiënt, hoog-complexe zorg in ziekenhuizen verder weg.

Netwerkvorming kan helpen om die samenwerking soepel te laten verlopen: goede onderlinge afspraken kunnen kennisdeling en tijdige doorverwijzing bevorderen. Zo is elke patiënt, bij welk ziekenhuis die ook binnenkomt, verzekerd van de juiste zorg zonder dat elk ziekenhuis alles zelf in huis hoeft te hebben. Zo kan doelmatig hoge kwaliteit worden geleverd, is de gedachte.

Ecorys voert op dit moment verschillende onderzoeken uit naar zorgnetwerken. In opdracht van Bristol-Myers Squibb wordt in samenspraak met stakeholders (patiëntenorganisaties, medisch specialisten en verzekeraars) gekeken naar de voor- en nadelen van zorgnetwerken voor oncologische zorg. De invoering van nieuwe therapieën met een potentieel groot kostenbeslag heeft een impuls gegeven aan centralisatie van oncologische zorg. Kan de kennis en kunde die expertisecentra ontwikkelen beter worden benut binnen een zorgnetwerk?  Of betekent netwerkzorg een breuk met de trend naar centralisatie?  Voor het Zorginstituut onderzoeken we hoe samenwerking in regionale IC-netwerken tot stand komt en zich ontwikkelt. Binnen de Intensive Care sector wordt al langere tijd samengewerkt tussen ziekenhuizen. Tegenwoordig is het ook verplicht voor ziekenhuizen om aan te sluiten bij een IC-netwerk. Met een kwalitatief onderzoek waarin we de sector zelf aan het woord laten, brengen wij in beeld welke mechanismen de samenwerking bevorderen of in de weg staan, en hoe die elkaar beïnvloeden. Samen met veldpartijen en het Zorginstituut wordt de onderzoeksmethodiek ontwikkeld. Het is de bedoeling dat die ook voor andere zorgvormen toepasbaar moet zijn.