Onderzoek Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer

| Transport and Infrastructure

De Tweede Kamer heeft op 7 februari 2019 met algemene stemmen een motie aangenomen van het CDA-kamerlid Von Martels waarin wordt verzocht om een onderzoek naar de besteding van voormalige Brede DoelUitkering Verkeer en Vervoer van provincies richting gemeenten.

Ecorys mag in samenwerking met Vanberkel Professionals dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoeren. Het onderzoek is recent gestart en het definitieve rapport zal uiterlijk 30 september gepresenteerd worden.

Door middel van dit onderzoek zal er antwoord gegeven worden op twee deelvragen:

  1. Welke bestuurlijke en financiële ontwikkelingen hebben zich landelijk sinds 2014 voorgedaanrond de BDU en welke effecten hebben deze veranderingen (gehad) op besteding van de middelen?
  2. Hoe groot is de omvang van middelen die door de twaalf provincies en de twee vervoersregio’s jaarlijks van 2014 tot en met 2019 begroot en besteed zijn aan projecten van gemeenten gericht op de lokale verkeers- en vervoerstaken inclusief verkeersveiligheid?

Visie
Het gevraagde onderzoek kent naast een financiële component ook een bestuurlijk invalshoek. De inrichting van de sturing op de geldstromen is in de afgelopen jaren veranderd. Enkele jaren geleden werden de middelen toegekend via een Brede DoelUitkering, tegenwoordig is het onderdeel van het Provinciefonds. Gemeenten, vervoerregio’s, provincies en verschillende ministeries hebben hun belang bij het verkeer- en vervoersbeleid, waaronder verkeersveiligheid en hebben in meer of mindere mate de mogelijkheid om op dit beleid en de bijbehorende geldstromen te sturen. Het is van groot belang om al deze belangen ook een plaats te geven in het onderzoek. Dat doen we onder meer door te analyseren hoe de aansturing, financiering en het afleggen van verantwoording plaatsvinden. Belangrijke uitgangspunten in dit onderzoek zijn: begripvol, zorgvuldig en objectief.

Aanpak
De nadruk van dit onderzoek ligt op document analyse en interviews. We voorzien gesprekken met het IPO, provincies, de VNG, Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur, een aantal gemeenten, vervoersregio’s en de ministeries van BZK en IenW. Belangrijk is dat we de verzamelde informatie valideren bij betrokkenen. In een zogeheten validatiesessie bespreken wij de resultaten van het onderzoek en onze voorlopige bevindingen.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met de projectleider Bart Witmond (Ecorys) via [email protected]