Zwangerschap en geboorte in Nederland

Klant: ZonMw | Sectoren:

De slechte positie van Nederland op het gebied van kinder- en moedersterfte in vergelijking met andere Europese landen was voor het ministerie van VWS aanleiding om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming van deze cijfers.

Op basis hiervan heeft ZonMw, de financier van zorgonderzoek en –innovatie, een onderzoeksprogramma gestart met als doel om via wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan het optimaliseren van de zorg rondom zwangerschap en geboorte om uiteindelijk de kinder- en moedersterfte in Nederland terug te dringen.
Het programma omvatte drie subdoelstellingen:

  1. De ontwikkeling van een kennisinfrastructuur voor kennisontwikkeling en –verspreiding bestaande uit een negental multidisciplinaire regionale consortia
  2. Het stimuleren van onderzoek op vier specifieke onderzoeksthema’s
  3. Het bevorderen van kennisoverdracht en implementatie

Het health team van Ecorys voert in opdracht van ZonMw de eindevaluatie uit van het programma. Drie onderdelen staan hierin centraal. Zo vindt er een inhoudelijke evaluatie plaats gericht op de (project)resultaten en de (te verwachten) impacts. Tevens wordt de wijze waarop het programma wordt aangestuurd om de gestelde doelen te bereiken bekeken. Tenslotte worden op basis van de resultaten aanbevelingen geformuleerd met het oog op het stimuleren van vernieuwende methoden en strategieën in onderzoek en praktijk, inclusief het definiëren van indicatoren voor het meten van het effect van netwerkvorming en voortgang van het vervolgprogramma (Zwangerschap en Geboorte II).

Key Experts

Lucienne Berenschot Senior Consultant