Tussentijdse evaluatie MKB-fondsen

Klant: Provincie Limburg | Sectoren: Regions and Cities

In de zomer van 2018 gaf de provincie Limburg Ecorys opdracht voor de uitvoering van een productevaluatie om objectief in beeld te brengen welke resultaten zijn behaald met beide instrumenten, alsmede de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan.

De provincie Limburg heeft in 2014 het initiatief genomen om twee fondsen in het leven te roepen die zich richten op de financiering van MKB-bedrijven. Het MKB-Leningenfonds (MKB-LF) is er ter ondersteuning van het generieke MKB, terwijl het Limburg Business Development Fonds (LBDF) zich specifiek richt op innovatieve MKB-bedrijven in een beperkt aantal sectoren. De fondsen zijn sinds 1 mei 2015 operationeel en gezamenlijk hebben de fondsen in de periode tot 31 december 2017 in totaal 164 financieringen verstrekt.

De MKB-fondsen worden aan de hand van de volgende drie thema’s geëvalueerd:

  • Mate waarin de MKB-fondsen hun directe organisatorische doelstellingen realiseren;
  • Aansluiting van de Limburgse kapitaalmarkt op de financieringsbehoefte van ondernemers en de positie van de MKB-fondsen daarin;
  • Mate waarin de verstrekte leningen, subsidies en participaties leiden tot de gewenste economische en maatschappelijke effecten in de provincie Limburg.

Voor de evaluatie zijn verschillende bronnen geraadpleegd, te weten: documentatie van de twee fondsen (jaarverslagen, reglementen, fondsplannen), bestaande literatuur, enquêtes en interviews. Deze verschillende bronnen zijn voor beide fondsen allen geraadpleegd.

Uit de evaluatie van Ecorys komt een positief beeld naar voren voor de twee fondsen. De doeltreffendheid en doelmatigheid van het LBDF zijn goed. Ook voorziet LBDF nog steeds in een behoefte. In de afgelopen periode heeft ook het MKB-LF voldaan aan de opgave. Het gaat bij MKB-LF op dit moment met name over het ontbreken van marktfalen voor financiering van bedrijven in de consoliderende fase. Er zijn voldoende alternatieven in de markt beschikbaar. Er is dan ook in de huidige economische situatie geen noodzaak voor overheidsinterventie met het MKB-LF.

Midterm review MKB-fondsen

Key Experts

Viek Verdult Senior Advisor Economic Governance