Quickscan van kosten en baten van de Kaderrichtlijn Water

Klant: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Sectoren: Natural Resources

Onder de paraplu van de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt Nederland aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voerden wij in 2021 een verkenning uit naar de kosten en baten van de inspanningen van Nederlandse waterbeheerders om de KRW-doelen in 2027 te behalen. De minister van IenW heeft ons rapport onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport, tot stand gebracht in samenwerking met CLM en Universiteit Utrecht, bevat tevens een doorkijk naar de juridische consequenties en financiele risico’s van niet-naleving van de KRW vereisten.

De KRW is een programma dat loopt over meerdere perioden van elk 6 jaar in de periode 2009-2027. Uiteindelijk wordt beoogd in 2027 alle maatregelen te hebben uitgevoerd die nodig zijn voor een goede oppervlaktewater- en grondwatertoestand. Per stroomgebied is een programma van aanvullende gebiedsgerichte maatregelen uitgewerkt. Voor onze verkenning hebben wij de uitgaven aan deze maatregelen in beeld gebracht en in perspectief geplaatst ten opzichte van onder meer de totale uitgaven aan waterbeheer in Nederland.

Ook brachten wij de baten in beeld. In dit geval zijn de baten de waarde(n) die de samenleving en specifieke actoren ontlenen aan de verbeterde/ behouden natuurlijke watercondities. Voor deze baten hebben wij een beschrijvende en kwalitatieve verkenning gedaan, aangevuld met kwantitatieve analyses voor enkele illustratieve gebiedscases.

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport (pdf).

Key Experts

Manfred Wienhoven Principal Consultant