Image

Papier- en metaalrecycling Utrecht

Klant: Papier Recycling Utrecht en Metaal Recycling Utrecht | Sectoren: Regions and Cities, Natural Resources

Provincies, regio’s en gemeenten hebben circulaire ambities en doelstellingen uitgewerkt in beleid om uiteindelijk in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. Voor veel ketens geldt dat grondstoffen al op een of andere manier hergebruikt worden, maar dat de stap naar een daadwerkelijk circulaire economie nog gezet moet worden. De ene keten is daarin verder dan de andere. Ook de gemeente Utrecht onderschrijft de circulaire ambities en doelstellingen, maar heeft tegelijkertijd ook te maken een forse woningbouwopgave, waardoor de huidige locatie van de ondernemingen Papier Recycling Utrecht (PRU) en Metaal Recycling Utrecht (MRU) moet wijken voor de verdere uitbreiding van Leidsche Rijn. 

De gemeente heeft de huur opgezegd en PRU en MRU zijn bereid om te verhuizen, maar geschikte alternatieve ruimte is beperkt en de gemeente is (nog) niet voornemens om actief te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe locatie. Ecorys heeft een studie gedaan naar de positie van beide ondernemingen in de circulaire ketens binnen de grootstedelijke regio Utrecht en naar de sociaal-maatschappelijke meerwaarde. Uit onze analyse blijkt dat PRU en MRU schoolvoorbeelden zijn van bestaande ketens die (van oudsher) al in hoge mate circulair georganiseerd zijn. Gezien de voorbeeldfuncties in het huidige systeem, maar ook als onderdeel van een toekomstige circulaire economie, is het behoud van PRU en MRU van belang voor het behalen van diverse beleidsdoelstellingen van de gemeente en provincie Utrecht, niet in de laatste plaats die van de verduurzaming van de Utrechtse samenleving.

Een belangrijke les en aanbeveling die wij uit deze studie hebben gehaald is dat vanuit de circulaire gedachte bestaande bedrijvigheid die al significant bijdraagt aan de circulaire economie gekoesterd en beschermd dient te worden. Nederland kent een hoog-efficiënte afvalverwerkings- en bijbehorend recyclingsysteem van verschillende stromen. Houd dit systeem ook functioneel en in stand en geef ondernemingen zoals PRU en MRU een plek.

Wilt u meer weten over deze studie, zie dan voor een bondig overzicht de 4-pager PRU/MRU of voor verdere diepgang het eindrapport.

Key Experts

Jonas Kolenberg Consultant Luc Heestermans Consultant Wilbert Kroesen Principal Consultant