Inclusie

Onderzoek naar werkwijze van gemeente Steenwijkerland bij discriminatie(signalen)

Klant: Gemeente Steenwijkerland | Sectoren:

Hoe handelt de gemeente Steenwijkerland bij (signalen van) discriminatie in de samenleving? Past de huidige werkwijze bij de rol, taken, bevoegdheden en het beleid om (onderdeel van) een inclusieve samenleving te zijn? Die vraag stond centraal in het onderzoek dat wij uitvoerden naar de werkwijze van de gemeenten bij (signalen van) discriminatie.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek voerden wij deskresearch uit naar bestaand beleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau, en we hebben (groeps)interviews gehouden met medewerkers van de gemeente. Hieruit bleek dat de huidige werkwijze deels aansluit bij het beleid om een inclusieve samenleving te zijn. Medewerkers stellen zich nieuwsgierig op naar inwoners toe en proberen vragen en problemen naar de juiste persoon binnen de gemeente door te zetten. Het multidisciplinair overleg en de korte lijnen tussen medewerkers van verschillende domeinen zorgen ervoor dat problemen van inwoners snel opgepakt worden. 

Er ontbreekt een heldere interne werkwijze over omgang met discriminatie(signalen). In deze werkwijze is het nodig om meer verbinding te maken tussen domeinen van de gemeente en tussen de gemeente en andere organisaties. Daarnaast ontbreekt het bij medewerkers aan voldoende bewustwording over discriminatie. 

Om de werkwijze te verbeteren, doen wij een aantal aanbevelingen. Bij het omgaan met (signalen van) discriminatie past de gemeente Steenwijkerland een faciliterende en informerende rol. Als facilitator kan de gemeente betrokken partijen helpen in het invullen van actiegericht beleid. In de informerende rol moet de gemeente proactief ervoor zorgen dat inwoners informatie over het melden van discriminatie weten te vinden. Daarnaast adviseren we de gemeente om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van het probleem. Wij adviseren de gemeente trainingen voor medewerkers gericht op het herkennen van signalen te organiseren. Ten slotte merken we onder medewerkers draagvlak voor inclusiebeleid en een heldere interne werkwijze. We adviseren de gemeente om een aandachtfunctionaris aan te stellen die het beleid en de interne werkwijze passend bij lokale behoeften opstelt.

De gemeente Steenwijkerland neemt onze adviezen over en gaat er actief mee aan de slag. De plannen zijn onlangs gepresenteerd aan de gemeenteraad. Bekijk de informatienota inclusief ons onderzoek op de website van de gemeente.

Voor meer informatie over dit onderzoek, neem contact op met Annejet Kerckhaert.
 

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant