Onderzoek naar de efficiency van het financieel stelsel voor rijksmonumenten

Klant: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Sectoren: Regions and Cities

Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven aan Ecorys voor een onderzoek naar de financiële regelingen voor rijksmonumenten.

Ecorys zal het huidige financiële stelsel in de monumentenzorg evalueren. Op basis daarvan zal Ecorys aanbevelingen doen over de wijze waarop het stelsel efficiënter ingericht kan worden.
 
Het onderzoek geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: “Hoe kan het financieel instrumentarium optimaal worden ingericht om de restauratie, het onderhoud, de herbestemming, de verduurzaming en de omgevingswaarde van rijksmonumenten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen?”

Onderwerp van onderzoek omvatten

  • de Subsidieregeling instandhouding monumenten
  • restauratiesubsidies van de provincies
  • de laagrentende leningen van het Nationaal Restauratiefonds (de Restauratiefonds-hypotheek, de Restauratiefondsplus-hypotheek en de Duurzame Monumenten-Lening);
  • de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
  • de Kerken Nevenfunctie-Lening
  • het programma Duurzaam erfgoed
  • de Visie Erfgoed en Ruimte

Dit onderzoek van Ecorys past binnen het beleidstraject “Erfgoed Telt” om het erfgoedbeleid te actualiseren en het instrumentarium van regelingen aan te passen en nieuwe faciliteiten te ontwerpen.
 

Key Experts

Michel Hek Sector Leader