Nulmeting Kinderopvang Caribisch Nederland

Klant: | Sectoren: Social Policy

Het rapport ‘Nulmeting kinderopvang Caribisch Nederland’ is opgesteld in het kader van de gemaakte afspraken tussen de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de betrokken ministeries om gezamenlijk de kinderopvang en het stelsel van voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland structureel te verbeteren.

Dit onderzoek helpt lokale en landelijke beleidsmedewerkers bij de invulling van het programma Bes(t) 4 kids. In dit programma is beschreven hoe de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en het Rijk (ministerie VWS, ministerie OCW, ministerie SZW en ministerie BZK) samen de kinderopvang en de voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland versterken en in samenhang met het onderwijs en jeugdhulp- en jeugdzorgorganisaties tot een integrale aanpak voor de kinderen in Caribisch Nederland komen.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september 2018 – februari 2019, door middel van literatuuronderzoek, experts-interviews, en interviews met kinderopvangorganisaties, scholen en stakeholders op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast is er een enquête uitgezet onder ouders om ook hun perspectief betreft kinderopvang in kaart te brengen. Hierdoor is een breed beeld van ontwikkelingen op de eilanden gekregen. 

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant