Mogelijke invulling van alternatief klimaatpakket voor een duurzaam herstel na de COVID-crisis

Klant: Greenpeace | Sectoren: Natural Resources

In opdracht van Greenpeace heeft Ecorys verkend wat de technische en financiële mogelijkheden zijn voor de invulling van een alternatief klimaatpakket dat kan leiden tot 65% emissiereductie ten opzichte van 1990 in 2030.

Het 65%-reductiepakket is totstandgekomen door de visie van Greenpeace samen te brengen met wat er op basis van bestaand onderzoek technisch-economisch mogelijk is. De inschattingen van het technische-economische potentieel voor verduurzaming komen vooral uit studies van het Planbureau voor de Leefomgeving (hierna PBL). Het PBL heeft in het recente verleden voor een groot aantal klimaatmaatregelen de kosten en CO2 reductie-effecten ingeschat. Wij hebben samen met Greenpeace een pakket aan -intensiveringen van- maatregelen opgesteld, waarmee de stap van 49% naar 65% reductie in 2030 gezet kan worden.

Onze doorrekening leert dat 65% CO2-emissiereductie substantieel hogere kosten met zich mee brengt ten opzichte van het 49% CO2-emissiereductiescenario conform het Klimaatakkoord. Wij concluderen dat dit echter niet betekent dat de kosten in onze ogen excessief zijn, als het maatregelpakket op voldoende draagvlak in Nederland zou mogen rekenen. Ten opzichte van het 49% scenario bedragen de nationale meerkosten van het 65%-scenario ruwweg 1% van het bruto nationaal product.

Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport (pdf). 

Key Experts

Harry van Til Principal Consultant Marten van den Bossche Senior Partner