Maatschappelijke visitaties voor diverse woningcorporaties

Klant: Mitros | Sectoren: Regions and Cities

Mitros, met ruim 28.000 woningen in Utrecht, is een van de woningcorporaties die maatschappelijke visitaties laat uitvoeren door Ecorys Nederland.

Bij de maatschappelijke visitaties voor woningcorporaties worden medewerkers van Mitros en de belanghebbenden van Mitros betrokken. De belanghebbenden zijn de gemeente, huurdersvertegenwoordigers en een selectie van zorg- en welzijnsinstellingen met wie Mitros samenwerkt. Ecorys behoort tot een select aantal bureaus die woningcorporaties mogen visiteren.

Woningcorporaties in Nederland zijn sinds 1 juli 2015 wettelijk verplicht om eenmaal in de vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Deze visitatie dient te worden uitgevoerd volgens de vastgestelde Methodiek Maatschappelijke Visitatie door een visitatiebureau dat geaccrediteerd is door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). SVWN verleent middels een beschikking een accreditatie aan een visitatiebureau dat de accreditatieprocedure met een positief gevolg heeft doorlopen. Er worden vier onderdelen onderzocht:

  • Presteren naar ambities en opgaven: worden de prestatieafspraken goed nagekomen door de woningcorporatie?
  • Presteren naar Vermogen: is de woningcorporaties efficiënt? Staan ze er financieel solide voor? Zetten ze hun vermogen goed in voor de doelgroepen?
  • Presteren naar Governance: is de plan-do-check-act cyclus op orde? zijn er goede waarborgen dat er geen misstanden kunnen plaatsvinden? Wordt op een goede wijze verantwoording afgelegd naar de maatschappij?
  • Presteren volgens Belanghebbenden: in welke mate zijn de partijen die met de woningcorporaties samenwerken, de huurders en de gemeente tevreden over de prestaties?

Ecorys heeft vanaf 2006 meer dan 140 visitaties uitgevoerd bij corporaties in alle delen van Nederland. De visitaties worden uitgevoerd bij zowel grote als kleine corporaties, en bij zowel stedelijke als landelijke corporaties. Visitaties beogen handvatten aan te reiken op basis waarvan corporaties zich verder kunnen verbeteren. Verder bieden visitaties onafhankelijk inzicht in de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Zo wordt bijgedragen aan de legitimatie van corporaties. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en governance. Ook worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun kijk op de maatschappelijke prestaties te uiten.

De onderzoeksrapporten zijn centraal beschikbaar bij de stichting die het visitatiestelsel heeft ontwikkeld en de kwaliteit bewaakt. Naast Mitros werkt Ecorys ook voor Woningstichting Voerendaal, Arcade, en Zo Wonen aan maatschappelijke visitaties

Key Experts

Maarten Nieland Principal Consultant