Kwaliteiten werklocaties krijgen steeds meer aandacht

Klant: Overheid / gemeente / provincie / regio | Sectoren: Regions and Cities

Ecorys heeft gemerkt dat er steeds meer aandacht is voor de kwaliteit van werklocaties.

Daarom wordt de nadruk gelegd op kwaliteiten van bedrijventerreinen en de effecten hiervan op de balans tussen vraag en aanbod. Bedrijventerreinen verschillen van elkaar en gemeenten en regio’s mikken op andere doelgroepen. Activiteiten in verschillende regio’s hebben echter ook veel overeenkomsten, met vergelijkbare vestigingseisen die zijn onder te verdelen in werkmilieus. 

Door gebruik te maken van een specifiek marktbeeld voor ieder type werkmilieu, ontstaat er geen ‘platte hectaren discussie’, maar wordt de nuance geboden die nodig is om op regionaal niveau afspraken te kunnen maken. 
Een belangrijk startpunt van advies over werklocaties is het opstellen van een raming met ons prognosemodel SPECTRA. Hiermee vertalen we economische groeiscenario’s naar ruimtevraag in de regio. De kwantitatieve vraagraming vormt een goede basis, maar uiteindelijk is steeds een kwalitatieve verdieping noodzakelijk om een goede match te kunnen maken tussen de vestigingseisen van ruimtevragers en de kwaliteiten van het beschikbare aanbod. Niet het aantal hectaren is namelijk van belang, maar in hoeverre deze hectaren aansluiten op de wensen van potentiele ruimtevragers. 

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen van de kwaliteit van het beschikbare aanbod op bedrijventerreinen en om de vraag naar werkmilieus te voorzien van lokale duiding, is een bedrijventerreinenbezoek een onmisbaar onderdeel van ons onderzoek. Ervaring van Ecorys leert dat dit het draagvlak onder de betrokken ambtenaren en bestuurders sterk vergroot. 

Ecorys neemt bestuurders graag mee in haar wijze van ramen, aannames en uitgangspunten. Hiermee waarborgt Ecorys dat de discussie niet wordt gevoerd over de juistheid van feiten en cijfers of over methodieken, maar over de manier waarop het beleid over de werklocaties bijdraagt aan de regionale en lokale economie.

Key Experts

Michel Hek Sector Leader