Krachtige ESF+ samenwerking biedt one-stop-shop voor arbeidsmarktregio’s

Klant: | Sectoren: Social Policy

Nehem, ffiqs (beiden onderdeel van de PNO Groep), Ecorys en PROOF Adviseurs bundelen de krachten om arbeidsmarktregio’s optimaal te ondersteunen bij de ontwikkeling van projecten voor het nieuwe ESF+ programma.

ESF+ vraagt om brede inzet van kennis en ervaring
In de afgelopen periode hebben wij de ontwikkeling van het nieuwe ESF-programma op de voet gevolgd. Daarbij werd onder meer duidelijk dat de opzet en ontwikkeling van voorstellen door arbeidsmarktmarktregio’s vraagt om een brede kennis en ervaring met verschillende onderdelen van het arbeidsmarktbeleid. Hierbij kunt u denken aan onderzoek naar ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, analyse van de regionale arbeidsmarkt-infrastructuur (rollen, mogelijkheden en samenhang van de betrokken organisaties), de financiering en het projectbeheer. Om de arbeidsmarktregio’s in de gelegenheid te stellen hun integrale ESF-vraag in één hand te houden hebben we een samenwerking opgezet van ervaren bureaus, die bij elkaar beschikken over alle noodzakelijke expertise en capaciteit. 

Arbeidsmarktonderzoek door Ecorys
Voor Ecorys vormt arbeidsmarktonderzoek al sinds de oprichting een van de pijlers van haar expertise. Voor onder andere sectoren en branches, bedrijven, UWV, onderwijs, ministeries, gemeenten, provincies en de Europese Commissie creëert Ecorys inzicht in arbeidsmarktvraagstukken. Feiten, cijfers, percepties en analyses vormen de basis voor oplossingen die gericht zijn op bijvoorbeeld het tegengaan van moeilijk vervulbare vacatures, het ondersteunen van scholen bij de afstemming van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt en de versterking van de arbeidsmarktpositie van werkloos werkzoekenden en met ontslag bedreigde werknemers. 

PROOF Adviseurs, specialist in publiek en publiek-private samenwerkingen
PROOF Adviseurs zijn ervaren specialisten in publieke en publiekprivate samenwerking. Al meer dan 100 gemeenten en daarnaast landelijke opdrachtgevers als VNG, SZW, BZK, VWS, Divosa en diverse sectoren hebben van de diensten van PROOF gebruik gemaakt. Op het terrein van arbeidsmarkt, onderwijs, economie, sociaal domein en daarbuiten. Werkend vanuit een heldere visie op gezamenlijke agendavorming en op samen resultaten boeken als regionale partners: winwinwin. De experts van PROOF zijn bedreven in analyse, advies, project- en procesmanagement, verbindend in multistakeholderomgevingen. Zij beschikken over specifieke expertise ten aanzien van governance vraagstukken (bestuurlijk-juridisch solide organiseren). Waar ESF+ arbeidsmarktregio’s interessante kansen biedt om gezamenlijk extra acties te ondernemen om het hoofd te bieden aan de snel veranderende arbeidsmarkt zorgt PROOF  voor het snel en goed doorlopen van het gezamenlijke proces van inventarisatie en analyse tot en met proritering, concretisering en committering.

Nehem en ffiqs (voorheen actief onder de naam PNO Consultants) ondersteunen al tientallen jaren organisaties, overheden en publieke instellingen met het ontwikkelen van projecten en het verwerven en beheren van subsidies. De afgelopen jaren hebben zij met succes regionale overheden ondersteund en gezorgd voor een succesvolle uitvoering en afronding van een groot aantal ESF-projecten. 

Een houdbaar ESF+ plan begint bij een goede oriëntatie 
Hoewel over sommige belangrijke onderdelen in Brussel en in Den Haag nog wordt vergaderd (zie ook dit artikel) is het belangrijk om als arbeidsmarktregio al over de invulling van de komende zeven ESF+ jaren te gaan nadenken. Het verdient aanbeveling om u daarbij breed te oriënteren. Immers, ESF+ wordt eenmalig voor meerdere jaren aaneengesloten aangevraagd dus de ESF+ strategie moet wel echt staan. Bent u nieuwsgierig geworden naar de gezamenlijke kracht die Ecorys, PROOF Adviseurs, Nehem en ffiqs u kunnen bieden op dit terrein? Neem dan contact met ons op voor een volledig vrijblijvende kennismaking. U kunt ons bereiken op +31 (0)6 403 132 02.

Key Experts

Menno Wester Consultant