Knelpunten en oplossingen voor de norm bewegingsonderwijs

Klant: Ministerie van OCW, PO-Raad & Ministerie van VWS | Sectoren: Social Policy

06-05-2021

Een visie op bewegingsonderwijs en deze onder de aandacht brengen zijn belangrijke factoren voor het behalen van de norm bewegingsonderwijs, zowel voor scholen als gemeenten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de betrokken ministeries duidelijk communiceren over het doel en de noodzaak van (de norm) bewegingsonderwijs.

Voor het primair onderwijs geldt de norm bewegingsonderwijs: vanaf 2017 moeten scholen minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs aanbieden onder begeleiding van een bevoegde leerkracht. Uit eerdere monitors blijkt dat niet alle scholen voldoen aan deze norm. Om inzicht te krijgen in de redenen waarom scholen de norm bewegingsonderwijs niet halen en de knelpunten die zij ervaren, heeft Ecorys onderzoek uitgevoerd.

Gebrek aan visie en ambitie  
Uit casestudies van scholen en gemeenten blijkt dat het gebrek aan een duidelijke visie en ambitie van schoolbestuur en/of schoolleiding de belangrijkste verklaring is voor het niet voldoen aan de norm bewegingsonderwijs. De norm is namelijk geen verplichting en ook andere vakken zijn voor schoolbestuurders en/of schoolleiding belangrijk; meer bewegingsonderwijs betekent minder tijd voor  een ander vak. 

Contact tussen gemeenten en scholen 
Ruim de helft van de gemeenten weet niet welke knelpunten er bij scholen spelen om te voldoen aan de norm bewegingsonderwijs. Een duidelijk visie binnen gemeenten resulteert in geregeld en intensiever contact met de school en is erg belangrijk om op de hoogte te blijven van de situatie op scholen en scholen te inspireren. Dit contact vindt in de praktijk vaak plaats door een gemeentelijke beleidsambtenaar of door de inzet van een intern of extern sportbedrijf.

Oplossingsrichtingen 
Een kwart van de gemeenten ziet een oplossing in meer prioriteit geven aan bewegingsonderwijs, vooral door schoolbesturen, zo blijkt uit een enquête onder gemeenten. Er worden meerdere oplossingen aangedragen, zoals het borgen van voldoende gymzalen en multifunctioneel gebruik van ruimten, maar ook het wettelijk verplichten van de norm. De visie van het Rijk is van invloed op de uitvoering van bewegingsonderwijs door gemeenten en scholen. Integraal optrekken met onderwijs en sport is daarom voor zowel het Rijk als gemeenten belangrijk. 

Het contact tussen scholen en gemeenten kan worden verbeterd door het instellen van een vast aanspreekpunt zowel bij gemeenten als bij scholen. Dit betreft bijvoorbeeld een vaste coördinator bewegingsonderwijs die planningen maakt en een aanspreekpunt is voor externen. 

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport (pdf) voor meer informatie.

Bekijk hier de factsheet met een handreiking voor gemeenten en scholen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Anouk Brandsema.

Key Experts

Anouk Brandsema Consultant