Klimaatprestaties in de landbouw bevorderen: een inventarisatie van mogelijke instrumenten

Klant: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | Sectoren: Natural Resources

In het Klimaatakkoord hebben drie landbouwsectoren met het Rijk afgesproken dat er, bij achterblijvende resultaten, een instrument komt dat de naleving van de afspraken in de sector op individueel bedrijfsniveau helpt borgen. In samenwerking met Wageningen Economic Research maakten wij in 2020 voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een inventarisatie van mogelijke instrumenten, waarmee het halen van de klimaatdoelen kan worden geborgd. Minister Schouten heeft het onderzoeksrapport aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek concentreert zich op de melkveehouderij, varkenshouderij en glastuinbouw. Het is een verkennend onderzoek dat in deze drie sectoren de (on)mogelijkheden in kaart brengt.
De kernvraag van het onderzoek is welke beleidsopties de Rijksoverheid heeft om, in het geval van achterblijvende resultaten, een prikkel op individueel bedrijfsniveau te geven om betere klimaatprestaties van de landbouw te bevorderen. Welke twee à drie beleidsopties per sector worden als meest geschikt beoordeeld om verder uitgewerkt te worden om te fungeren als ‘stok-achter-de deur’ voor individuele bedrijven?

In het onderzoek hebben wij ingezet op een gedragen proces, waarbij belanghebbenden in de verschillende stappen (inclusief validatie) meegenomen worden, voortbouwend op bestaande kennis en ervaringen. 

Voor alle drie de sectoren hebben we in beeld gebracht wat de belangrijkste bronnen zijn van de broeikasgassen en welk handelingsperspectief de agrariër heeft om de emissies te reduceren. Afspraken over de meetmethode en goede monitoring zijn randvoorwaarden. Er zijn diverse economische en juridische instrumenten geanalyseerd, die als stok achter deur voor achterblijvers kunnen worden ingezet. 

Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport (pdf) of neem contact op met Bart Witmond.

Key Experts

Bart Witmond Partner Susanne van der Kooij Consultant