Inzicht in ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen

Klant: | Sectoren: Regions and Cities

De regio Arnhem-Nijmegen wil een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven voor bedrijven. Duurzame economische groei is daarbij het uitgangspunt. Om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken, is een Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021-2024 opgesteld. Ecorys gaf advies over het benutten van ontwikkelruimte voor regionale en lokale bedrijventerreinen en het faciliteren van XXL-logistiek in deze regio.

Voor het advies over het benutten van ontwikkelruimte maakten wij een analyse van vraag en aanbod. Op basis van deze analyse inventariseerden wij de beschikbare ontwikkelruimte per werkmilieu. Om de ontwikkelruimte in de komende 10 jaar op de gewenste wijze in te vullen, moeten afspraken worden gemaakt tussen alle betrokken partijen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het RPW. Hierin maken we onderscheid tussen lokale en regionale bedrijvigheid en XXL- logistiek. Zo kan de regio inspelen op de lokale ruimtebehoefte, die in een aantal gebieden urgent is, en de dynamiek in met name XXL-logistiek. Ecorys begeleidde het ambtelijke en bestuurlijk proces van de totstandkoming van het RPW.

XXL-logistiek
De ligging aan de Gelderse corridor maakt de regio Arnhem-Nijmegen aantrekkelijk voor XXL-logistiek. De regio heeft dan ook de ambitie om XXL-logistiek te faciliteren. Op basis van diverse onderzoeken in inzichten over XXL-logistiek maakten wij een beoordelingskader. Dit beoordelingskader maakt deel uit van het RPW. Na goedkeuring door de gemeenteraden en instemming door het college van Gedeputeerde Staten, wordt het RPW een belangrijke toetsingsinstrument voor ruimtelijke ontwikkelingen in deze regio.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze consultant Luc Heestermans
Lees meer op de website van het Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 voor de regio Arnhem-Nijmegen.

Key Experts

Luc Heestermans Consultant