Vrouwe Justitia

Inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid rechtspleging en rechtsbijstand

Klant: Ministerie van Justitie & Veiligheid | Sectoren: Security and Justice

De organisatie van het rechtsbestel bevindt zich in een roerige periode door bezuinigingen en de introductie van innovatieve initiatieven binnen de rechtspraak. De algemene conclusie van de beleidsdoorlichting rechtspleging en rechtsbijstand is daarom dat deze periode beschouwd kan worden als een ‘intermezzo’. Over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid kan daarom slechts in beperkte mate uitspraken worden gedaan. 

Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid voerden wij een beleidsdoorlichting uit van Artikel 32 van de begroting, Rechtspleging en Rechtsbijstand. De kern van het beleid achter dit artikel is het faciliteren van onafhankelijke rechtspraak. Met deze beleidsdoorlichting maakten we de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid dat tussen 2016 en 2020 is gevoerd inzichtelijk.

Naast de algemene conclusie bevat het rapport twee beleidsaanbevelingen aan het ministerie die ullen bijdragen aan een kwalitatief, toegankelijk en productief rechtsbestel. - Ten eerste, robuuste financiering van zowel de rechtspraak als de rechtsbijstand zonder grote jaarlijkse schommelingen helpt relevante instanties om een meer langetermijnbeleid te voeren. Dit komt ten goede aan de duurzame ontwikkeling van het bestel. 

Ten tweede, de innovatieve initiatieven bevinden zich momenteel in de pilotfase. Om hun potentieel volledig te benutten is het belangrijk om van de uitkomsten van de pilots te leren, en uiteindelijk te vertalen naar beleid op nationaal niveau. Een eerste uitdaging  is om direct te handelen wanneer iets niet blijkt te werken zoals beoogd. Zo moet het mogelijk zijn om tussentijds bij te sturen. Een tweede uitdaging is om te bezien of en hoe pilots en initiatieven breder uitgerold kunnen worden indien blijkt dat zij kunnen bijdragen aan een doeltreffender en doelmatiger rechtssysteem.

Voor meer informatie over de evaluatie (pdf) kunt u contact opnemen met Gabriëlle op ’t Hoog
 

Key Experts

Gabriëlle op 't Hoog Consultant