Inventarisatie provinciale middelen voor regionaal economisch beleid

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Sectoren: Regions and Cities

Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de regelingen, middelen en faciliteiten geïnventariseerd die provincies, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijne (ROM's) en Economic Boards hanteren om de regionale economie te stimuleren. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met PNO Consultants.

Met deze inventarisatie werden verschillende karakteristieken van de betreffende beleidsinstrumenten in kaart gebracht, zoals het doel, het type en de omvang. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat overheden en andere partijen zo goed mogelijk geëquipeerd dienen te zijn om regionale opgaven (gezamenlijk) te realiseren. Het ministerie van BZK ontving signalen dat er onvoldoende overzicht is van regelingen die overheden hanteren ter bevordering van de regionaal economische ontwikkeling. Het ministerie van BZK heeft daarom het initiatief genomen om een dergelijk overzicht op te zetten. Het onderzoek naar regelingen van provincies, ROM’s en Economic Boards bouwt voort op het inventarisatie-onderzoek ‘Rijksmiddelen met een regionale impact’, dat in het voorjaar van 2017 eveneens door Ecorys en PNO Consultants werd uitgevoerd (klik hier om het bestand te downloaden).

De onderzoeken geven een samenhangend beeld van regelingen in Nederland die kunnen worden benut ten behoeve van de regionaal economische ontwikkeling.

Key Experts

Viek Verdult Senior Advisor Economic Governance