Integriteit en onafhankelijkheid bij pensioenfondsen

Klant: Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen | Sectoren: Social Policy

In opdracht van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen heeft Ecorys onderzoek uitgevoerd naar hoe er wordt omgegaan met dilemma’s op het gebied van integriteit en onafhankelijkheid bij pensioenfondsen.

Het doel van dit onderzoek was op zoek te gaan naar de positieve praktijkvoorbeelden waar het gaat om naleving van de Code Pensioenfondsen met betrekking tot normen aangaande integriteit en onafhankelijkheid. 

Door middel van een online enquête onder bestuurders en intern toezichthouders van pensioenfondsen heeft Ecorys in kaart gebracht in hoeverre zij dilemma’s zijn tegengekomen aangaande integriteit en onafhankelijkheid en hoe zij met deze dilemma’s zijn omgegaan. Daarnaast zijn er interviews gehouden met bestuurders en intern toezichthouders om goede praktijkvoorbeelden over omgang met dilemma’s te verzamelen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er zich nauwelijks tot geen dilemma’s hebben voorgedaan bij de pensioenfondsen op het gebied van integriteit en onafhankelijkheid. Verder blijkt dat bestuurders en intern toezichthouders op een eenzelfde manier omgaan met dilemma’s op het gebied van integriteit en onafhankelijkheid als deze zich hebben voorgedaan of zouden voordoen.   
Betrokkenen worden aangesproken en gaan het gesprek aan, de dilemma’s worden benoemd, en indien nodig wordt er melding van gemaakt bij de compliance officer. Een aantal goede praktijkvoorbeelden die zijn aangedragen:

  1. Het filmen van een bestuursvergadering (met ieders goedkeuren) om op basis van de film te bespreken hoe de boardroom dynamics zijn en te reflecteren op eigen gedrag. 
  2. Werken met een externe voorzitter. Deze persoon zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt tijdens de vergadering en zorgt zodoende voor een goede vergaderomgeving. 
  3. Regelmatig wisselen van externe begeleiders bij zelfevaluaties. 

Key Experts

Sarai Sapulete Senior Consultant