Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte

Klant: Ministerie van Economische Zaken | Sectoren: Natural Resources

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Ecorys, in samenwerking met Innoforte, in 2016 de Warmtewet geëvalueerd en advies uitgebracht over het toekomstig marktontwerp.

Het onderzoek vormt een onderdeel van de uitvoeringsagenda van de warmtevisie en bestaat uit de volgende, met elkaar samenhangende, onderdelen:
(i) een beschrijving van de Warmtemarkt; 
(ii) een evaluatie van de huidige Warmtewet en;
iii) een beschrijving van mogelijke marktmodellen die de gewenste ontwikkelingen, zoals omschreven in de warmtevisie, faciliteren.

Het rapport evalueert de huidige Warmtewet en draagt oplossingsrichtingen aan voor de geïdentificeerde knelpunten. Tevens adviseert het onderzoeksteam over de benodigde veranderingen in het marktontwerp rondom warmte om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de benodigde marktorganisatiemodellen en de wijze waarop de tariefbescherming van gebonden afnemers vormgegeven zou moeten worden. Daarnaast wordt ook benodigde veranderingen die grotendeels buiten de reikwijdte vallen van de huidige Warmtewet besproken.

Uit het onderzoek blijkt dat een effectieve Warmtewet en een passend marktorganisatiemodel alleen niet zullen leiden tot een realisatie van warmtevisie. Hiervoor zijn ook andere maatregelen nodig, zoals het op lokaalniveau maken van een integrale afweging tussen verschillende warmte-opties op basis van een goed ontworpen afwegingskader en het implementeren van effectieve prikkels voor zowel afnemers als aanbieders van duurzame warmte.

Voor de Kamerbrief, klik hier.

Evaluatie Warmtewet

Key Experts

Robert Haffner Sector Leader