Evaluatie vakbekwaamheidsbouwwerk Wet op het financieel toezicht

Klant: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) | Sectoren: Economic Growth

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft Ecorys gevraagd een analyse van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk uit te voeren. De evaluatie dient inzichtelijk te maken of het huidige bouwwerk (dat in 2014 is geïntroduceerd) voldoet aan de uitgangspunten en doelstellingen die voorafgaand bepaald werden.

De afgelopen jaren is er sprake van een wankel vertrouwen van het grote publiek in de financiële sector. Met de aanscherping van de zorgbepalingen in de Wft (Wet op het financieel toezicht) is de afgelopen jaren een eerste stap gezet om dat vertrouwen te herwinnen. Het stellen van eisen aan dienstverleners in termen van vakbekwaamheid is daarin van grote betekenis geweest. Het vakbekwaamheidsbouwwerk is op 1 januari 2014 geïmplementeerd. De afgelopen drie jaar is daar ervaring mee opgedaan. Maar tegelijkertijd kan ook geconstateerd worden dat de ontwikkelingen in en rond de financiële beroepen na 2012 zijn doorgegaan.

Alle ontwikkelingen in en rond de financiële beroepen resulteren in de vraag of de negen beroepskwalificaties (BK´s) de financiële markt zodanig dekken dat een consument gemakkelijk de bij zijn of haar vraag passende adviseur kan kiezen en/of vinden. Verder is het van belang dat de consument erop kan vertrouwen een passend advies te krijgen. De volgende onderzoeksvragen waren leidend:

 1. Welke ontwikkelingen hebben zich sinds 2014 voorgedaan die van invloed zijn op de (structuur van) de financiële beroepen?
 2. Leidt dit tot wijzigingen in de financiële beroepen? Is de inhoud van de financiële beroepen aan verandering onderhevig naar aanleiding van de recente ontwikkelingen uit onderzoeksvraag 1? Zijn bepaalde beroepen verdwenen of belangrijker/minder belangrijk geworden?
 3. Wat betekenen de uitkomsten van onderzoeksvragen 1 en 2 voor het vakbekwaamheidsbouwwerk? Moet daar in de structuur en/of inhoud gewijzigd worden? Komt er meer samenhang tussen onderdelen?

Op basis van een uitgebreide omgevingsanalyse en een groot aantal interviews komt Ecorys tot de volgende bevindingen:

 • De opbouw hoeft niet veranderd te worden. 
 • Het bouwwerk voldoet.
 • Het bouwwerk is te veel productgedreven.
 • Adviseurs in nichemarkten worden te veel belast.
 • Het bouwwerk leidt overdiplomering.
 • Er is een trend dat men meer informerend adviseur wordt.
 • Vaardigheden worden te weinig getoetst.
 • Vaardigheden kunnen niet getoetst worden in het bouwwerk.
 • Het Wft bouwwerk is een minimum, adviseurs hebben meer nodig.
 • Er komt steeds meer vraag naar breed advies.
 • De toegevoegde waarde van advies komt te liggen bij complexe producten.
 • De verantwoordelijkheid voor ‘execution only’ moet goed belegd worden.

Aan de hand daarvan zijn aanbevelingen voor de korte en lange termijn geformuleerd. Het College heeft een aanzienlijk deel van de aanbevelingen van Ecorys overgenomen in haar advies van 4 oktober 2017.
Het CDFD adviseert om het vakbekwaamheidsbouwwerk op hoofdlijnen in tact te houden. Wel adviseert het CDFD een aantal aanpassingen in de wet- en regelgeving:

 1. De module Basis niet meer als beroepskwalificatie “adviseur Basis” te duiden, maar enkel als “module Basis”.
 2. Doorbeleggen bij expiratie-uitkeringen onderbrengen bij de module Pensioen.
 3. Uitbreiden van de module hypothecair krediet met eind- en toetstermen consumptief krediet.
 4. Kredietverzekeringen onderbrengen in de Vrijstellingsregeling Wft.

In reactie op dit advies bericht de minister van Financiën in een brief aan de Tweede kamer dat hij voornemens is het advies van het CDFD te volgen.
 

Key Experts

Viek Verdult Senior Advisor Economic Governance