Effecten Formule 1 Assen

Klant: Gemeente Assen | Sectoren: Regions and Cities

De populariteit van de Formule 1 is in Nederland de afgelopen tijd flink toegenomen. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, kijkt mede om die reden naar Nederland als een van de landen waar een nieuwe Grand Prix georganiseerd kan worden.

Voor de organisatie van de Formule 1 race is in Nederland vanuit verschillende hoek belangstelling getoond. Een van de reële mogelijkheden is de organisatie van een Formule 1 race op het circuit van Assen. Het circuit is onlangs beoordeeld door de autosportfederatie FIA om te bezien of het TT Circuit voldoet aan de normen. 
Hoewel de Formule 1 in principe een private aangelegenheid is, vraagt de organisatie van een dergelijk grootschalig evenement ook om goede afstemming en medewerking van de overheid. Om hierover een oordeel te vormen hebben het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe en het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Assen aan Ecorys gevraagd een verkenning uit te voeren naar economische en maatschappelijke aspecten van Formule 1 races op het TT circuit in Assen. 

De economische effecten van de organisatie van de Formule 1 Grand Prix in Assen raamt Ecorys bruto voor Nederland als geheel op bijna 270 fte’s. Van dit totaal zal naar verwachting circa een derde neerslaan in Assen zelf. Dit aandeel loopt verder op naar 75% indien de gehele provincie Drenthe in beschouwing wordt genomen en naar ruim 90% indien gekeken wordt naar Noord-Nederland als geheel. Vanwege verdringing zal het netto-effect lager uitkomen.

De resultaten van de uitgevoerde verkenning laten zien dat organisatie van een Formule 1 Grand Prix voor gemeente en regio veel voordelen biedt. Formule 1 wedstrijden trekken heel veel bezoekers uit binnen- en buitenland en zorgen ook wereldwijd voor een enorme media-aandacht. Dat is goed voor de naamsbekendheid en draagt ook bij aan de gewenste verbreding van het toeristisch product van Assen en Drenthe als geheel. Vanwege de omvang en reikwijdte van het evenement is eveneens sprake van een substantiële bijdrage aan de lokale en regionale economie en zorgt de organisatie van de Formule 1 voor het TT Circuit zelf voor extra inkomsten.

Een Formule 1 Grand Prix kan zichzelf ook goed bedruipen en is om die reden een overheidsbijdrage in de exploitatie niet gewenst of noodzakelijk. Dit neemt niet weg dat de organisatie van de Formule 1 ook om inzet van de overheid en andere partijen zal vragen. Zo vraagt de Formule 1 om aanpassing van het circuit (geraamde kosten eenmalig circa 2 miljoen euro), dient de parkeercapaciteit te worden uitgebreid en zijn middelen nodig voor handhaving van de openbare orde en de daarbij behorende politie-inzet.

Key Experts

Michel Briene Partner