Effecten Europees Mobiliteitspakket

Klant: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Sectoren: Transport and Infrastructure

De Europese Commissie (EC) heeft met het Europees Mobiliteitspakket voorstellen ontwikkeld voor de wegtransportsector.

De voorstellen richten zich op het het functioneren van de interne markt, op het verbeteren van de sociale dimensie en op beprijzing en duurzaamheid. Concrete onderwerpen die worden uitgewerkt, zijn o.a.: aanpassing van de Eurovignetrichtlijn, mogelijkheid tot cabotage, het monitoren van CO2, aanpassing van de rij- en rusttijdenwet en elektronische tolheffing. Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de effecten van het Europese Mobiliteitspakket op de Nederlandse wegtransportsector. 

In een brief van de minister van IenW (Van Nieuwenhuizen) aan de Tweede Kamer wordt het onderzoek aangeboden en worden de Ecorys conclusies onderschreven.

De belangrijkste conclusies zijn, in de woorden van de minister:

“Per saldo verwacht Ecorys vooral negatieve effecten voor de Nederlandse transportsector. Met name de door Ecorys verwachte toename van cabotage zal voor deze sector een negatief effect hebben. De Nederlandse transportsector bestaat immers hoofdzakelijk uit MKB-bedrijven, die grotendeels actief zijn op de binnenlandse markt. Het effect van het voorstel over rij- en rusttijden is voor de chauffeurs in de transportsector beperkt negatief door een toename van het risico op vermoeidheid en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Voor wat betreft de lasten voor transportbedrijven, zowel administratieve lasten als ook operationele kosten, zijn geen effecten gevonden die substantieel van omvang zijn.”

Key Experts

Marten van den Bossche Senior Partner