Ecorys onderzoekt de Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI's)

Klant: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Sectoren: Social Policy

In opdracht van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Ecorys onderzocht in hoeverre het combineren van EFRO en ESF investeringen in de G4 heeft geleid tot een vermindering van de mismatch op de arbeidsmarkt.

Een geïntegreerde aanpak vanuit sociaal en economisch beleid is van groot belang om de mismatch op de arbeidsmarkt duurzaam aan te pakken. Door aan de ene kant het arbeidspotentieel te verbeteren en aan de andere kant het vestigingsklimaat voor bedrijven aan te pakken kan een belangrijke stap genomen worden. Dat is de belangrijkste uitkomst van het Ecorys onderzoek naar de Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI’s) in de vier grote steden in Nederland. 

In vergelijking met andere Nederlandse steden hebben de G4-steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) over het algemeen te kampen met een hogere (jeugd)werkloosheid, een lagere arbeidsparticipatie en een groter aandeel voortijdig schoolverlaters. Om dit grootstedelijke probleem op te lossen zullen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd moeten worden, zodat werkgever en (potentiële) werknemer sneller tot elkaar komen. 

Om dit aan te pakken zijn in de periode 2014-2020 de Geïntegreerde Territoriale Investeringen (hierna GTI) ingesteld vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze subsidies kunnen worden ingezet voor een samenhangende aanpak gericht op problematiek binnen een bepaald gebied (sociaal, economisch, milieu), zoals het terugdringen van mismatch op de arbeidsmarkt. 

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is uitgebreid gesproken met bedrijven, scholen en overheden om te achterhalen of de projecten onder het GTI-programma daadwerkelijk bijdragen aan het terugbrengen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Op beleidsniveau heeft de geïntegreerde aanpak van de GTI’s positieve effecten gehad, doordat er meer samenwerking en wederzijds begrip is ontstaan tussen de sociale en economische beleidsvelden. Om een duurzaam effect te bereiken is het wel van belang dat de integratie wordt voortgezet. Vandaar aanbeveling van Ecorys om in de toekomst de GTI’s te blijven ontwikkelen.

Onze rapportage is hier gepubliceerd.

Key Experts

Sarai Sapulete Senior Consultant