Ecorys ondersteunt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar positionering voor de EU Digital Services Act

Klant: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Sectoren: Economic Growth

In verschillende hoeken van de wereld worden poging ondernomen om de regulering van online dienstverleners, zoals platforms voor e-commerce, sociale media, zakelijke en particuliere communicatie, hotelaccommodatie, nieuwsmedia en content sharing, te herzien. Hiermee wordt getracht de wetgeving beter te laten aansluiten bij de huidige realiteit en duidelijker te maken voor alle online gebruikers. 

In dit verband werkt de EU aan de vervanging van de EU Richtlijn inzake elektronische handel (e-Commerce Directive (ECD) 2000/31/EG) die stamt uit 2000 en aansluit bij de geringe verscheidenheid aan online intermediairs uit die tijd. Hoewel het aantal en type aanbieders van online diensten zich sindsdien in rap tempo ontwikkeld heeft, vangt artikel 14 van de ECD vrijwel al deze aanbieders nog steeds onder één juridische definitie; ‘hosting’. Als gevolg hiervan geldt voor ieder type online dienstverlener eenzelfde mate van verantwoordelijkheid voor de content die wordt gehost via haar kanalen, ondanks verschillen in mogelijkheid en noodzakelijkheid tot monitoring hiervan. De EU wil de ECD vervangen door de EU Digital Services Act (DSA), waarin hosting zal worden geherdefinieerd.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Ecorys verkend hoe online intermediairs geherdefinieerd zouden kunnen worden in de aanstaande DSA, in het bijzonder voor hosting diensten zoals beschreven in art. 14 ECD. 
Op basis van consultatie van diverse experts en stakeholder zijn de onderzoekers gekomen tot een advies voor de herdefiniëring van hosting diensten, waarbij twee type hosting dienstverleners worden onderscheiden. Enerzijds de traditionele hosting diensten (categorie 1) die primair gericht zijn op het hosten van content van derden. Denk hierbij aan diensten voor de online opslag van data en content, zoals file storage en web en cloud hosting. Anderzijds onderscheiden we intermediairs die hosting als ondersteunende activiteit gebruiken voor het vervullen van hun primaire activiteiten (categorie 2), zoals sociale netwerken, e-commerce, nieuws media en content streaming platforms.
Met de uitkomsten van de studie wil het Ministerie zich informeren en positioneren op het onderwerp in aanloop naar de start van het wetgevende proces van de DSA in 2021.

Lees het volledige rapport op de website van de Rijksoverheid.
Voor meer informatie over het studierapport kunt u contact opnemen met Roel Peeters.

Key Experts

Roel Peeters Consultant