Ecorys brengt neveneffecten van Wet normering topinkomens in beeld

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Sectoren: Social Policy

De bewegingen tussen topfunctionarissen binnen de private en publieke sector zijn beperkt en lijken ook steeds beperkter te worden. De Wet Normering topinkomens (WNT) zorgt voor een beperking van het aanbod van geschikte kandidaten. De inhoud van het werk is de meest belangrijke reden om een overstap te willen maken van private naar publieke sector. Dit zijn enkele conclusies uit ons onderzoek naar neveneffecten van de WNT. 

Dit onderzoek maakt deel uit van de tweede evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) die in 2020 is afgerond. Het bevat een verdieping van potentiële neveneffecten van de WNT op arbeidsmobiliteit en de eventuele belemmeringen die de WNT veroorzaakt voor instroom, doorstroom en uitstroom van topfunctionarissen in de publieke sector. Het gaat hierbij met name over leden van de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT). 

Naast de instroom vanuit de private sector, hebben we ook naar de instroom en doorstroom in de publieke sector gekeken. Vacatures lijken niet langer open te staan dan vóór de invoering van de WNT in 2013. Wel beperkt de WNT-norm het aanbod van geschikte kandidaten. Ook komt het voor dat functionarissen die hiërarchisch ondergeschikt zijn aan een RvB-lid een hogere bezoldiging hebben dan de topfunctionaris. Dit kan de doorstroming van talent belemmeren.

Kijk voor meer informatie op https://www.topinkomens.nl/actueel/wetsevaluatie-2016-2020. 
Wilt u meer weten over ons onderzoek, neem dan contact op met Wim Spit, senior economist.

Key Experts

Wim Spit Senior economist Social Policy