De parallelle arbeidsmarkt: maatschappelijke kosten en baten in de praktijk

Klant: Start Foundation | Sectoren: Social Policy

Ondanks de economische groei van de afgelopen jaren en een toenemende krapte is er een groeiende groep mensen die niet meedoet op de arbeidsmarkt. Volgens de Start Foundation en hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen vraagt deze paradox om een radicaal andere aanpak dan tot op heden is toegepast. Deze aanpak is het opzetten van een parallelle arbeidsmarkt, waarbij uitkeringsgeld ingezet kan worden als ‘maatschappelijk durfkapitaal’ om banen te creëren waarmee maatschappelijke taken worden verricht die nu blijven liggen. In opdracht van Start Foundation voert Ecorys een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit van drie lokale initiatieven voor een parallelle arbeidsmarkt.

In deze initiatieven worden banen gecreëerd voor bijstandsgerechtigden waarin zij maatschappelijk nuttig werk verrichten. Ecorys brengt voor in kaart welke kosten dit met zich meebrengt en wat de verwachte effecten en maatschappelijke baten zijn. Dit levert inzicht op in het mogelijke maatschappelijke rendement van deze initiatieven en laat zien welke partijen profiteren van deze banen. Dit laatste biedt aanknopingspunten om partijen te benaderen voor medefinanciering van de banen en deze zo een structureel karakter te kunnen geven. Omdat de initiatieven nog in ontwikkeling zijn, kijken we vooruit naar het verwachte maatschappelijk rendement.
 
Ecorys voert gedurende 2020 analyses uit voor de initiatieven in Groningen, Lelystad en Tilburg. 
 
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Annejet Kerckhaert.

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant