Image

Beoordelingskader circulaire uitgifte bedrijventerreinen

Klant: SADC, Gemeente Zwolle | Sectoren: Natural Resources

Oudere bedrijventerreinen zijn voor veel gemeenten het zorgenkindje in de gebouwde omgeving. Het zijn vaak saaie, grijze gebieden waar veel mensen zich, vooral ’s nachts, niet veilig voelen. In onderzoeken naar hittestress en risico op wateroverlast, lichten bedrijventerreinen steevast op als heetste gebieden met een groot overstromingsrisico bij hevige regenbuien. Bij de bouw van bedrijfspanden is geen rekening gehouden met duurzaamheid, klimaat en hergebruik van bouwmaterialen. Daardoor blijven bedrijfspanden vaak tot ver na de afschrijvingstermijn in gebruik, wat uiteindelijk leidt tot verloedering. 

Om te voorkomen dat op nieuwe bedrijventerreinen hetzelfde probleem ontstaat, stellen veel gemeenten eisen aan de manier waarop bedrijventerreinen ontwikkeld worden. Gemeenten worstelen echter vaak nog met de vraag welke eisen zij moeten stellen, hoe die eisen ook op langere termijn geborgd blijven en wie betaalt voor de maatregelen die verlangd worden van ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en gebruikers.

Ecorys heeft een beoordelingskader ontwikkeld dat gemeenten helpt om met hun uitgiftestrategie bij te dragen aan een duurzame en circulaire ontwikkeling van bedrijventerreinen. Dit afwegingskader is, aan de hand van een aantal vaste thema’s, op maat gesneden voor de wensen van de gemeente of ontwikkelaar. 

De thema’s hebben betrekking op circulaire bouw en bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat circulaire bouwmaterialen gebruikt worden en dat het vastgoed eenvoudig uit elkaar te halen en weer opnieuw op te bouwen is. Afhankelijk van het type gebruiker kunnen ook eisen en wensen opgenomen worden over circulariteit van de bedrijfsprocessen. Het beoordelingskader omvat daarnaast ander, hieraan verbonden thema’s als klimaatadaptatie (meer ruimte voor groen en water ter vermindering van hittestress en overstromingskans en ter bevordering van de biodiversiteit); bijdragen aan de energietransitie volgens de BENG-normering en aandacht voor brede welvaart (een prettige en veiliger woon-, werk- en leefomgeving). 

Met het beoordelingskader kent de gemeente punten toe aan de plannen van ontwikkelaars of ondernemers, waarmee op een eenvoudige manier duidelijk wordt welk plan de grootste bijdrage levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Hieraan gekoppeld hebben wij een financieel model ontwikkeld, waarmee de kosten en baten van maatregelen inzichtelijk worden. Ecorys is als resultaat van deze opdrachten medeopsteller van het afwegingskader voor circulaire gronduitgifte.

Bezoek voor meer informatie de website van de SADC.

Key Experts

Jonas Kolenberg Consultant Luc Heestermans Consultant