Image

Beoordeling investeringsplannen netbeheerders

Klant: inisterie van Economische Zaken en Klimaat | Sectoren: Natural Resources

De beheerders van het landelijke transportnet voor elektriciteit (TenneT) en aardgas (Gas Transport Services, GTS) hebben de verplichting om eens in de twee jaar een investeringsplan op te stellen. Deze verplichting volgt uit de Elektriciteits- en Gaswet. Ecorys heeft in 2022 een toets op de investeringsplannen uitgevoerd, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De hoofdvraag van de toets is of de netbeheerders zich rekenschap hebben gegeven van ontwikkelingen in de energiemarkt. Het gehanteerde toetsingskader is opgesteld door het ministerie van EZK. De toets is uitgevoerd aan de hand van 4 stappen:

  1. Bureau-onderzoek: de investeringsplannen zijn doorgenomen en gecontroleerd of ze voldoen aan de criteria in het toetsingskader.
  2. Marktontwikkelingen: In overleg met het ministerie zijn vijf relevante ontwikkelingen vastgesteld waarvoor wordt nagegaan of en hoe ze zijn betrokken bij het opstellen van de investeringsplannen.
  3. Interviews: In overleg met het ministerie is een selectie gemaakt van te consulteren partijen. Deze partijen zijn geïnterviewd over hun ervaringen met het proces en hun visie op de inhoud van de investeringsplannen.
  4. Afstemming en terugkoppeling: onze conceptbevindingen zijn voorgelegd aan het ministerie en door het ministerie aan TenneT en GTS. Op basis van de ontvangen feedback is het eindrapport opgesteld. 

De toets is beschikbaar op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 

Key Experts

Harry van Til Principal Consultant