Analyse van het rijksbelang bij verbeteren verkeersveiligheid Zanddijk in Zeeland

Klant: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Sectoren: Transport and Infrastructure

De aanleg van een nieuw tracé bij de Zanddijk/Molendijk bij Yerseke/Kruiningen kan de huidige problematiek bij de Zanddijk oplossen. Het leidt tot een verbetering van de verkeersveiligheid en biedt meer ruimte voor economische ontwikkeling. Dat blijkt uit onze maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van twee (alternatieve) oplossingen voor de verkeersproblematiek op dit traject, dat wij uitvoerden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

De Zanddijk/Molendijk bij Yerseke/Kruiningen leidt in de huidige situatie tot knelpunten in veiligheid en bereikbaarheid, en tot hoge onderhoudskosten. Provincie Zeeland onderzoekt al geruime tijd mogelijkheden om de verkeersproblematiek op te lossen. Op basis van studies zijn hiervoor twee kansrijke alternatieven aangewezen. De minister van IenW is gevraagd om een financiële bijdrage voor dit project. Een bijdrage kan beargumenteerd worden als er een substantieel rijksbelang is. Ecorys heeft, in een second opinion, onderzocht wat de rijksbelangen zijn, die mogelijk gediend kunnen worden door de uitvoering van het project. 

Maatschappelijke kosten en baten
Er zijn twee nieuwe tracés onderzocht. Uit onze analyse blijkt dat een verschuiving van verkeer van het huidige smalle N673 tracé naar de bredere alternatieve tracés Bruin en Groen hogere veiligheidsbaten oplevert doordat de kans op ongelukken afneemt. Het alternatief Groen met een nieuwe aansluiting op de A58 scoort nog beter op verkeersveiligheid dan het alternatief Bruin, maar kost € 13 mln. meer.

Rijksbelang 
De verbetering van de verkeersveiligheid op A58 en de spoorwegovergang in het tracé kunnen voor een belangrijk deel als rijksbelang worden genoemd. De verkeersveiligheid op het nieuwe tracé en de kansen voor economische ontwikkelingen zijn voordelen die zowel voor de regio als het rijk van belang zijn.

Besluitvorming
Het rapport van Ecorys is van april 2020. Provinciale Staten van Zeeland heeft op 6 november 2020 besloten de weg aan te passen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in goed overleg met de gedeputeerde van Zeeland een bijdrage van € 7,3 mln. beschikbaar gesteld (aanvankelijk € 6,3 mln. en in november 2021 aanvullend € 1 mln. voor BTW).

Lees voor meer informatie het volledige onderzoeksrapport of neem contact op met Bart Witmond.
 

Key Experts

Bart Witmond Partner