Inzicht in waarde van mantelzorg en maatschappelijke kosten en baten van maatregelen ter verbetering van duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers

| Social Policy

De druk op mantelzorgers zal de komende jaren verder toenemen, terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers, onder andere door vergrijzing, afneemt. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de kwaliteit van leven van hulpbehoevenden en mantelzorgers, maar ook voor de vraag naar publiek gefinancierde zorg. Ecorys onderzoekt, in opdracht van MantelzorgNL, de maatschappelijke waarde van mantelzorg en de maatschappelijke kosten en baten van maatregelen om duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers te verbeteren.

Nederland telt 4,4 miljoen mantelzorgers. 750 duizend mantelzorgers verlenen intensief en langdurig zorg. Mantelzorg neemt dus een belangrijke plaats in onze maatschappij. Deze vorm van zorg zorgt voor een verhoogde kwaliteit van leven van de zorgbehoevende, levert in veel gevallen voldoening op voor de mantelzorger en is een belangrijke beschermende factor om formele zorg te voorkomen of uit te stellen. Op het moment dat mantelzorg wegvalt, is het immers zeer waarschijnlijk dat de groep hulpbehoevenden sneller in de professionele zorg terecht komt. 

Overbelasting
Mantelzorg kan ook zwaar zijn. Circa 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast. 1 op de 4 mantelzorgers combineert de zorg nog met een betaalde baan. Overbelasting van mantelzorgers heeft negatieve gevolgen voor de mantelzorger in kwestie, de hulpbehoevende en de maatschappij.

Duurzame inzetbaarheid vergroten
Om duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers te verbeteren, kunnen maatregelen ingezet worden. Om te bepalen welke maatregelen hiervoor het meest geschikt zijn, is inzicht nodig in de maatschappelijke waarde van mantelzorg en in de kosten en baten van specifieke maatregelen. Ecorys voert de komende maanden een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit om dit inzicht te verkrijgen. Het onderzoek bestaat uit twee delen. 

Inzicht in waarde van mantelzorg
Als eerste brengt Ecorys de maatschappelijke kosten en baten van verschillende vormen van mantelzorg in kaart. Hierbij staat centraal wat mantelzorg de maatschappij oplevert op het gebied van kwaliteit van leven, vermeden kosten in de publiek gefinancierde zorg en mogelijke andere maatschappelijke baten. Inzicht in het alternatief van mantelzorg is hiervoor een belangrijk onderdeel. 

Inzicht in kosten en baten van maatregelen ter vergroting van duurzame inzetbaarheid
Het tweede deel van het onderzoek brengt de kosten en baten in beeld van specifieke (beleids)interventies die de duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers vergroten. Dit geeft antwoord op de vraag wat de maatschappelijke toegevoegde waarde van maatregelen gericht op de ondersteuning van mantelzorgers is en wat de ‘prijs’ van deze maatregelen mag zijn.

MantelzorgNL
MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. In de begeleidingscommissie nemen afgevaardigden van het Sociaal-Cultureel Planbureau, de Erasmus Universiteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport plaats.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Wim Spit, projectleider.