Eerste economische effecten van droogte 2018 in beeld

| Natural Resources

Het jaar 2018 was een uitzonderlijk droog jaar. Ecorys bracht in opdracht van de Beleidstafel droogte in kaart wat de economische schade is door de droogte in 2018. Daarbij schatten we in wat de schade is voor de belangrijkste gebruikers van zoet water: de landbouwketen, natuur, de scheepvaartketen, drinkwaterbedrijven, stedelijk gebied, waterrecreatie, energie en industrie.

Het economisch effect van de droogte op deze sectoren is ingeschat op netto 450 tot 2.080 miljoen euro. Onderstaande figuur presenteert de inschatting van de bandbreedte van de ordegrootte van economische effecten op de negen belangrijke zoetwaterverbruikende sectoren in Nederland in 2018.

De economische effecten voor de landbouw zijn ingeschat tussen de 375 miljoen euro en 1.9 miljard euro. De droogte een direct effect gehad heeft op gewassen en grasland door het uitblijven van neerslag en een toename van waterverdamping. Ook was er sprake van een tekort van kwalitatief voldoende gronden oppervlaktewater. Ook de scheepvaart heeft te lijden gehad onder de droge omstandigheden:  door de zakkende waterpeilen konden sommige schepen niet meer varen of alleen met een lagere beladingsgraad. Voor stedelijk gebied en natuur is schade slechts beperkt of niet gekwantificeerd. In de overige sectoren was de schade beperkter. Droogte was in deze sectoren wel een belangrijk thema, en er zijn diverse maatregelen getroffen om schade te beperken.


De ramingen zijn begin 2019 ontwikkeld in een kort tijdsbestek van anderhalve maand, veelal gebruikmakend van voorlopige cijfers, eigen inschattingen en bestaande modelsimulaties. De cijfers bevatten daarom nog onzekerheid, wat resulteert in de aanzienlijke bandbreedte. Op dit moment wordt er voor de sectoren ‘natuur’, ‘scheepvaart’ en ‘landbouw’ gewerkt aan een update op basis van nieuw beschikbare data. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de eindrapportage van de Beleidstafel Droogte in het najaar van 2019.
Bekijk het volledige rapport (pdf).