Evaluatie van het begrotingssteunprogramma voor het regionale beleid van Oekraïne

Ecorys heeft samen met Edburgh Consultants en Sofreco een evaluatie van de begrotingssteun uitgevoerd voor de Europese delegatie in Oekraïne. De evaluatie vond plaats tussen augustus en december 2019 en het rapport werd in januari 2020 goedgekeurd.

Begrotingssteun aan het regionale beleid van Oekraïne maakt deel uit van de bredere inspanningen van de Europese Unie om Oekraïne steun te verlenen voor de kortetermijnprioriteiten die met de Oekraïense regering zijn vastgesteld. De prioriteiten voor de korte termijn bestrijken de gebieden politieke processen, economische steun, handel, mobiliteit, binnenlandse zaken, energie, ondernemingen en transport. Er wordt van uitgegaan dat begrotingssteun de effectiviteit en efficiëntie van het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen vergroot door bij te dragen aan de algemene nationale ontwikkelingsstrategie en sectorstrategieën.

De evaluatie is uitgevoerd volgens de standaard OESO-DAC-methodologie, te weten: relevantie, efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid. Omdat de evaluatie geen strategische evaluatie was, is de impact niet meegenomen. In plaats daarvan hanteerde zij twee aanvullende EU-specifieke evaluatiecriteria die verband hielden met de toegevoegde waarde van de EU aan het programma met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering ervan en de samenhang van het programma. In de evaluatie werd de prestatie beoordeeld van de begrotingssteun aan het regionale beleid van Oekraïne in de periode 2014-2018. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de geboekte vooruitgang ten opzichte van de verwachte doelstellingen, aan de lessen die zijn geleerd en aan aanbevelingen die als input zouden kunnen dienen voor het ontwerp van eventuele toekomstige programma's voor begrotingssteun.

14 juli 2020

1 minuut lezen