Versterking van de democratie in Rwanda: Eindevaluatie door Ecorys van het Accountable Democratic Governance Program (ADGP)

We zijn verheugd aan te kondigen dat Ecorys is geselecteerd als opdrachtnemer voor de eindevaluatie van het Accountable Democratic Governance Program (ADGP) in Rwanda. Dit door de Europese Unie gefinancierde project heeft tot doel het verantwoordelijk bestuur, de burgerparticipatie en de publieke verantwoording te versterken om duurzame ontwikkeling en inclusieve groei in Rwanda te bevorderen.

De ADGP, die op 16 december 2016 van start ging, is een cruciale interventie geweest in Rwanda's reis naar verantwoordelijke en capabele bestuursinstellingen. Met een budget van € 14 miljoen is het programma geïmplementeerd om de empowerment van burgers te vergroten, vrede te bevorderen en armoede terug te dringen. Als onderdeel van de evaluatie zal Ecorys de effectiviteit en impact van de ADGP bij het bereiken van deze beoogde resultaten beoordelen, en een onafhankelijke beoordeling van de prestaties ervan geven.

Met deze evaluatie wil Ecorys waardevolle inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen genereren om toekomstige interventies te verbeteren. De bevindingen zullen bijdragen aan de exitstrategie van het programma en de duurzaamheid van de resultaten ervan garanderen. Bovendien zal de evaluatie de replicatie van succesvolle praktijken in andere interventies binnen de bredere Justice, Reconciliation, Law and Order Sector (JRLOS) mogelijk maken.
De evaluatie zal worden uitgevoerd op basis van de zes standaard DAC-evaluatiecriteria: relevantie, samenhang, efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en impact. Bovendien zal de evaluatie zich richten op de toegevoegde waarde van de EU, waarbij de integratie van gendergelijkheid, de empowerment van vrouwen, ecologische duurzaamheid en aanpassing aan de klimaatverandering in het programma worden beoordeeld.

Rwanda, met zijn goed geformuleerde beleidskader en visie voor verantwoordelijke en capabele bestuursinstellingen, heeft het belang onderkend van het versterken van de verantwoordingsplicht en de burgerparticipatie. Deze evaluatie sluit aan bij de Nationale Strategie voor Transformatie van Rwanda en zijn engagement om tegen 2050 de status van hoge inkomens te bereiken.

Volg onze reis terwijl we aan deze evaluatie beginnen, toegewijd aan het bevorderen van verantwoordelijk bestuur, burgerparticipatie en duurzame ontwikkeling in Rwanda. Voor meer informatie contacteer Ignacio Garcia, Senior consultant.

12 juni 2023

1 minuut lezen