Ecorys viert de eerste World Sustainable Transport Day

Op 26 november is het World Sustainable Transport Day van de Verenigde Naties. Deze dag is bedoeld om dringende uitdagingen en mogelijke kansen voor duurzame mobiliteit die aansluiten bij de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen te identificeren. Deze dag stimuleert samenwerking op het gebied van duurzaam vervoer en bevordert de wereldwijde inzet voor de 2030 Agenda for Sustainable Development, het Paris Agreement, en de New Urban Agenda. De sector Transport, Infrastructuur en Mobiliteit van Ecorys draagt bij aan de inzet voor duurzaam transport middels een aantal projecten.

Transport is van essentieel belang voor het bevorderen van connectiviteit, handel, economische groei en werkgelegenheid. Het is echter ook een aanzienlijke bron van broeikasgasemissies. Een balans vinden tussen deze afweging is essentieel voor het realiseren van duurzaam transport en daarmee duurzame ontwikkeling.

Het doel van duurzaam transport is om diensten en infrastructuur aan te bieden voor de mobiliteit van mensen en goederen op een manier die veilig, betaalbaar, toegankelijk, efficiënt en weerbaar is, op een manier die tegelijkertijd koolstof- en andere emissies en milieueffecten tot een minimum worden beperkt. Duurzaam transport is in die zin geen doel op zich, maar een middel om duurzame ontwikkeling te bereiken.

Ecorys draagt bij aan universele toegang, verbeterde veiligheid, minder impact op het milieu en het klimaat, verbeterde veerkracht en grotere efficiëntie van duurzaam vervoer op verschillende manieren. Duurzaam transport is een sectoroverstijgende accelerator die de vooruitgang naar andere cruciale doelstellingen kan versnellen, zoals het terugdringen van armoede, het verminderen van ongelijkheid en het verbeteren van milieuprestaties. Onderstaand lichten we drie projecten uit waarmee onze sector Transport, Infrastructuur en Mobiliteit bijdraagt aan duurzaam transport en duurzame ontwikkeling in bredere zin.

Transport over water: Short Sea Shipping

Het verschepen van containers over zee, in plaats van ze per vrachtwagen te vervoeren, levert een aanzienlijke vermindering in uitstoot op en bespaart schaarse ruimte op onze wegen. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we een studie uitgevoerd om de huidige staat en mogelijkheden voor de toekomst van Short sea shipping vanuit verschillende havens in Nederland naar Scandinavië, de Baltische staten, Duitsland en Polen in kaart te brengen. Ecorys constateerde dat de short-sea volumes aanzienlijk zijn, maar dat er zeker nog potentieel te realiseren is, waarvoor meer gedetailleerde en actuele gegevens nodig zijn.

Short sea shipping heeft ook de aandacht van de EU gekregen, en Ecorys is net begonnen met een studie voor de Europese Commissie over dit onderwerp. Naast containers gaat het in deze studie ook om bulk, trailers en zelfs passagiers, en wordt er gekeken naar manieren om de sector te ondersteunen en nieuw leven in te blazen. Op deze manier hopen we bij te dragen aan aanzienlijke emissiereducties, efficiënte bevoorradingsketens en wegen met minder files.

Emissies besparen: CountEmissions EU

Nauwkeurige gegevens over de uitstoot van broeikasgassen stellen klanten in staat om bewuste keuzes te maken op het gebied van transport en beïnvloeden bedrijven die transportdiensten aanbieden bij het maken van beslissingen. De grote hoeveelheid aan mogelijke emissieberekeningsmethoden zorgt echter voor verwarring en maakt het vergelijken van gegevens uit verschillende bronnen moeilijk. Dit belemmert zowel het maken van weloverwogen keuzes met betrekking tot transport als de bereidheid van vervoerders om gegevens openbaar te maken. Ecorys hielp de Europese Commissie bij het vinden van een oplossing hiervoor via de evaluatie van een uniforme en vergelijkbare methodologie om transportgebruikers in staat te stellen duurzamere keuzes te maken. Op deze manier stimuleren we de ontwikkeling van milieuvriendelijk vervoer.

Duurzame ontwikkeling: Green Inland Ports

Binnenhavens zijn een essentieel onderdeel van de transportinfrastructuur van de EU in het trans-Europese transportnetwerk (TEN-T) en spelen een sleutelrol in het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal om de transportemissies met 90% te verminderen tegen 2050. Ecorys voert een onderzoek uit dat tot doel heeft de Europese binnenhavens te ondersteunen om duurzame, zero-emissie hubs te worden die Europa verbinden. 

Het doel van dit project is om factoren die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van binnenhavens te identificeren en te evalueren en oplossingen voor de implementatie van groene doelstellingen voor binnenhavens in combinatie met hun economische ontwikkeling voor te stellen. Een deel van de studie richt zich op de mogelijke toepassing van binnenvaartvervoer voor stedelijke mobiliteit en passagiers- en vrachtvervoer op korte afstand, zoals waterbussen, stadslogistiek, veerboten en meer. Op deze manier draagt Ecorys bij aan de ontwikkeling van duurzaam transport. Meer informatie over dit project vindt u hier.

24 november 2023

3 minuut lezen