Winnen van maatschappelijke acceptatie voor windenergie in regio's waar windenergie schaars is – WinWind

Winnen van maatschappelijke acceptatie voor windenergie in regio's waar windenergie schaars is – WinWind


WinWind is een project in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, dat tot doel heeft de sociaal inclusieve en ecologisch verantwoorde marktintroductie van windenergie te vergroten door de sociale acceptatie ervan in 'windenergie schaarse regio's' (WESR) te vergroten.

De specifieke doelstellingen zijn: het screenen, analyseren, bespreken, repliceren, testen en verspreiden van haalbare oplossingen voor het vergroten van de maatschappelijke acceptatie en daarmee de adoptie van windenergie.

Het project beschouwt vanuit een multidisciplinair perspectief gevallen van WESR in Duitsland, Spanje, Italië, Letland, Noorwegen en Polen. Deze geselecteerde landen vertegenwoordigen een verscheidenheid aan realiteiten, variërend van grote (maar met WESR) tot zeer schaarse windenergiepenetratie.

WinWind analyseert de specifieke kenmerken van regionale en lokale gemeenschappen, sociaal-economische, ruimtelijke en ecologische kenmerken en de redenen voor de trage marktintroductie in de geselecteerde doelregio's. Daarbij zullen alle individuele en collectieve rechten van de inheemse bevolking (artikel 27. VN-Mensenrechtencomité) in overweging worden genomen. De operationele taken van het project worden opgepakt door nationale/regionale stakeholderdesks bestaande uit de projectpartners, marktactoren en andere belanghebbenden in elk deelnemend land.

De Nationale Desk in Spanje, gevestigd in Madrid, wordt gecoördineerd door Ecorys Spanje met de steun van ACER (Canarische Eilanden Renewable Energy Agency) en behandelt technische aspecten van het nationale beleid op het gebied van windenergie, terwijl er contact wordt onderhouden met een 'modelregio' (de Canarische Eilanden ) en een 'WESR'-regio (de Balearen). De Desk is georganiseerd als een knooppunt met als voornaamste doel bij te dragen aan het tot stand brengen van een dialoog tussen de belanghebbenden die deelnemen aan het besluitvormingsproces over de ontwikkeling van windenergie in deze regio's. Zo analyseert de Desk het voorbeeld van de 'modelregio' en de mogelijkheid om goede praktijken over te dragen naar de 'WESR'-regio.

We hebben voor de daaropvolgende consultaties in Spanje een zorgvuldige en systematische analyse en mapping van belanghebbenden uitgevoerd op twee hoofdniveaus: het regionale niveau (WESR en modelregio's) en het nationale niveau (ministeries, nationale energieagentschappen en verenigingen). Het overkoepelende doel van deze activiteit was om een ​​overzicht te krijgen van de sociale acceptatie van windenergie in de respectievelijke regio’s.

Op basis van de projectrichtlijnen hebben we de stakeholders geselecteerd en gerekruteerd aan wie een uitnodiging werd gestuurd voor de kick-off bijeenkomsten die we zowel voor de modelregio als voor de WESR organiseerden. Op deze manier hebben we een referentievergadering op meerdere niveaus verzameld die in staat is een eerste kerngroep van belanghebbenden op te zetten, die als startmotor zal fungeren voor de rest van de activiteiten die op Spaans niveau moeten worden uitgevoerd.

We organiseerden ook een thematische workshop in Mahón (Menorca) over “De nieuwe Balearenwet inzake klimaatverandering en de kansen voor de integratie van windenergie in beschermde gebieden”. Ongeveer 30 mensen, waaronder zes gastsprekers, namen deel aan het evenement, van vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden tot maatschappelijke organisaties, wetenschappers en ingenieurs. De interdisciplinaire samenstelling van de groep zorgde voor een aantal zeer informatieve presentaties, gevolgd door een levendig debat over hoe het mogelijk zou kunnen zijn om meer windenergie op Menorca te integreren op een sociaal aanvaardbare en duurzame manier.

Ten slotte hebben we een hoogwaardige selectie en beoordeling gemaakt van diepgaande best practice cases en nieuwe bestuursmechanismen voor het verbeteren van de sociale acceptatie van windenergie, inclusief effectieve procedurele en financiële gemeenschapsparticipatie en betrokkenheid op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

WinWind-webpagina | Spaanse Nationale Desk Here

11 februari 2019

3 minuut lezenSleutelexperts

Nicoletta del Bufalo

Algemeen directeur Ecorys Spanje