Trends, uitdagingen en kansen op de EU-vervoersarbeidsmarkt

Met meer dan 10 miljoen werknemers dragen de verschillende vervoerswijzen en aanverwante sectoren bij aan ongeveer 5% van de werkgelegenheid op de arbeidsmarkt van de EU. Alle vervoerswijzen ondergaan momenteel een transformatie als gevolg van nieuwe disruptieve technologieën. De transport- en mobiliteitssectoren zijn ook sleutelelementen in de transitie naar een koolstofarme economie. De transitie zal aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en de beroepsbevolking.

Achtergrond

Ecorys voerde een onderzoek uit voor de Commissie transport en toerisme van het Europees Parlement (TRAN-commissie). Deze studie biedt een alomvattend overzicht van de trends op de transportarbeidsmarkt in de EU, de uitdagingen en de toekomstperspectieven waarmee werknemers en ondernemingen in de transportsector worden geconfronteerd, met name op het gebied van digitalisering, automatisering en het koolstofarm maken van de economie. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor de arbeidsmarkt in de vervoersector in de EU in termen van het aantal banen, de structuur van de banen naar leeftijd, de vaardigheden van werknemers, de arbeidsomstandigheden, het tekort aan werknemers en de aantrekkelijkheid van de beroepen. Het onderzoek werd voltooid door auteurs van Ecorys en Wmp consult (Eckhard Voss). Het maakte deel uit van een onderzoeksproject dat tot doel heeft leden van de Commissie transport en toerisme van het Europees Parlement te informeren over trends, uitdagingen en kansen op de transportarbeidsmarkt in de EU.

Belangrijkste bevindingen

De transportsector heeft een groei van de werkgelegenheid gezien als gevolg van economische trends en de ontwikkeling van nieuwe vormen van mobiliteit, en deze groei zal zich naar verwachting in de toekomst voortzetten. De sector wordt echter geconfronteerd met uitdagingen bij het aantrekken van jongere werknemers als gevolg van demografische factoren, zoals de hoge gemiddelde leeftijd van werknemers, en de toegenomen concurrentie op basis van kosten.

Het onderzoek benadrukt de impact van digitalisering en automatisering, sterke trends in alle transportsegmenten. Naarmate disruptieve technologieën en processen zoals automatisering en AI volwassener worden, zullen deze trends de komende tien tot vijftien jaar waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben. Dit zal van invloed zijn op de vaardigheidsbehoeften en beroepsprofielen in de transportsector, wat zal leiden tot een sterkere concurrentie om jong talent in techniek, MINT (wiskunde, informatietechnologie, natuurwetenschappen, technologie) en IT-banen. Arbeiders in technische functies, operaties en infrastructuur zullen te maken krijgen met bijscholingsbehoeften op het gebied van IT en transversale vaardigheden.

Het koolstofvrij maken is een ander belangrijk aspect. De verwachte verandering in het aandeel van de verschillende vervoerswijzen als gevolg van het koolstofarm maken van de economie zal gevolgen hebben voor de huidige en toekomstige behoeften aan arbeidskrachten.

Ten slotte benadrukt de studie de noodzaak van sterkere coördinatie, wettelijke kaders en begeleiding op EU-niveau om de doelstellingen van duurzame en slimme mobiliteit te verwezenlijken en rechtvaardige transities voor arbeidskrachten in de transportsector te organiseren. De studie wordt afgesloten met transversale beleidsaanbevelingen en specifieke aanbevelingen voor alle vervoerswijzen.

Links

22 maart 2024

2 minuten lezenSleutelexperts

Andrea Broughton

Director

Jasper Tanis

Senior Consultant

Marco Brambilla

Senior Consultant