Studie over het landschap van jongerenvertegenwoordiging in de Europese Unie (EU)

Studie over het landschap van jongerenvertegenwoordiging in de Europese Unie (EU)


In juni 2019 heeft de Europese Commissie Ecorys aangesteld om de situatie van de jongerenvertegenwoordiging in het democratische leven in heel Europa te onderzoeken. Het onderzoek was getimed om de nieuwe cyclus van de Europese Jeugdstrategie (2019-2027) te ondersteunen en om voort te bouwen op de bevindingen van de Eurobarometer-enquête (2019) over de situatie van jongeren in Europa.

Samenvattend waren de doelstellingen van het onderzoek:

 • Om de niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en netwerken van de EU op het gebied van jeugd in kaart te brengen, en te begrijpen hoe zij de vertegenwoordiging van jongeren op verschillende schaalniveaus ondersteunen
 • Beoordelen van de bijdrage van EU-financiering aan de participatie en vertegenwoordiging van jongeren
 • Het identificeren van de nieuwe trends in jongerenparticipatie (digitaal, jeugdbewegingen); En,
 • Aanbevelingen formuleren voor toekomstige EU-financiering aan NGO's voor jongeren.

Het onderzoek is uitgevoerd tussen juni en november 2019. Er is gebruik gemaakt van een mixed method aanpak, inclusief literatuuronderzoek; een op bureaus gebaseerde analyse van de uitgaven voor EU-subsidies; een enquête onder 528 NGO's en netwerken voor jongeren in heel Europa, en kwalitatief onderzoek onder jongeren in zes landen die zijn geselecteerd om de verschillende niveaus van jongerenvertegenwoordiging, de uitgaven voor EU-subsidies en de geografische dekking binnen de EU weer te geven.

Belangrijkste bevindingen

Uit het onderzoek blijkt dat een EU-jeugdsector zich in transitie bevindt, met een algemene verschuiving van traditionele jongerenvertegenwoordigingsstructuren naar een meer diverse en genetwerkte civiele samenleving. Deze veranderingen hadden zowel kansen als hiaten gecreëerd. Hoewel NGO's die op lokaal en nationaal niveau actief zijn, zich niet altijd goed vertegenwoordigd voelden in de besluitvorming op EU-niveau, was er een sterke wil om samen te werken, en de studie onderstreepte een blijvende centrale rol voor EU-ENGO's bij het ondersteunen van de 'nieuwe' (bijvoorbeeld digitale) ruimtes voor deelname.

Uit het onderzoek blijkt dat NGO's en netwerken voor jongeren zowel in aantal als in ledental zijn gegroeid, ondanks zorgen over de afnemende ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Mogelijke factoren zijn onder meer: ​​een groeiende EU-jongerenpopulatie; toegenomen mobiliteit en toegang tot EU-uitwisselingsprogramma's, en stijgende EU-uitgaven voor jongeren. Uit het onderzoek bleek echter dat deze groei ongelijkmatig was, met ongelijke toegang tot kansen voor jongeren in heel Europa, en onder jongeren op basis van hun status en omstandigheden.

Hoewel de financiering van EU-subsidies van fundamenteel belang is geweest voor NGO's voor jongeren in een tijd van krimpende overheidsuitgaven, hebben kleinere NGO's en jongerenbewegingen aan de basis vaak moeite gehad om toegang te krijgen tot deze fondsen. De studie concludeerde dat er meer flexibele en duurzame financieringsstromen nodig zijn, terwijl er ook creatievere manieren worden onderzocht om partnerschappen tussen NGO's en jeugdbewegingen op EU-, nationaal en lokaal niveau te ondersteunen.

Aanbevelingen 

Voor de Europese Commissie

 1. Het herzien en stroomlijnen van de financieringsbedragen en criteria voor EU-subsidiefinanciering, waardoor de toegang tot basis-NGO's en jeugdbewegingen wordt verruimd.
 2. Het reserveren van aanvullende EU-subsidies voor kansarme jongeren en voor NGO's op basisniveau die het best geplaatst zijn om hen te bereiken en met hen in contact te komen.
 3. Het identificeren en ondersteunen van mechanismen om jongeren directer te betrekken bij beslissingen over het gebruik van EU-subsidies.
 4. Om de rol van de bestaande EU-jeugdprogramma's en -infrastructuur te optimaliseren, om de veranderende behoeften van een genetwerkte jeugdsector te ondersteunen.
 5. Om bestaande programma's aan te vullen met nieuwe platforms en ruimtes om horizontale samenwerking tussen jeugd-NGO's in heel Europa te ondersteunen.
 6. Het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke en gestandaardiseerde instrumenten om jeugd-NGO's te ondersteunen bij monitoring en evaluatie, gebruikmakend van digitale en sociale mediagegevens.

Voor nationale en lokale belanghebbenden in de EU

 1. Het bewustzijn vergroten van de mogelijkheden voor jongeren om deel te nemen aan het democratische leven, en deze informatie toegankelijk maken via jeugdinformatiediensten, communicatiecampagnes en op scholen gebaseerde programma's
 2. Om te pleiten voor een groter aandeel van de medefinanciering voor EU-subsidieprogramma’s door nationale en gemeentelijke autoriteiten, om de impact van de fondsen te maximaliseren en ervoor te zorgen dat ze gericht zijn op prioriteiten binnen elke lidstaat

Laatste rapport: Here

Infographic - “De studie in de statistiek”

Nadere inlichtingen 

 1. De studie kreeg opdracht in het kader van het Raamwerkdienstcontract om studies uit te voeren ter ondersteuning van de Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd (EAC/47/2014).
 2. Het onderzoeksteam kreeg toegang tot de databases van het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) over Erasmus+-jeugdbeurzen (2014-18).
 3. De online-enquête werd verspreid via EU-netwerken; de socialemediakanalen van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van Eurodesk en Erasmus+ NA in elk land. Het werd beschikbaar gesteld in het Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans en Pools.
 4. De casestudies vonden plaats in België, Kroatië, Italië, Ierland, Litouwen en Zweden. Het onderzoeksteam werkte samen met jongerenorganisaties in elk land om jongeren met verschillende achtergronden te rekruteren. De groepen werden uitgevoerd met behulp van een semi-gestructureerde themagids en visueel materiaal, en werden met toestemming van de respondenten digitaal opgenomen.

Referenties 

 1. Dag, L., enz. al. (2020) Onderzoek naar het landschap van jongerenvertegenwoordiging in de EU. Laatste rapport. Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie.
 2. Dag, L., enz. al. (2020) Onderzoek naar het landschap van jongerenvertegenwoordiging in de EU. Managementsamenvatting. Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie.
 3. Europese Commissie (2019) Hoe bouwen we aan een sterker, meer verenigd Europa, volgens de opvattingen van jongeren? Flits-Eurobarometer 478. Online beschikbaar hier (Bezichtigd: 02.03.20)
 4. Europese Commissie (2018) Jongeren betrekken, verbinden en empoweren: een nieuwe EU-jeugdstrategie, COM(2018)269, 22 mei. Beschikbaar online hier (Bezichtigd: 02.03.20)