Onderzoek naar het ontwerp van de Performance Based Financing (PBF)-methodologie bij twinningsubsidies

Ecorys zal van mei tot september 2022 een onderzoek uitvoeren naar het ontwerp van prestatiegerichte financiering in twinningsubsidies.


Prestatiegebaseerde financiering is “een overkoepelende term voor een breed scala aan financieringsmodaliteiten, waaronder een mechanisme waarmee een financier bereid is betalingen te doen aan een agent om vooraf gedefinieerde resultaten te bereiken. De resultaten worden vooraf gedefinieerd en de financiering wordt pas vrijgegeven nadat deze resultaten zijn behaald, die onafhankelijk zijn geverifieerd. De grondgedachte achter deze aanpak is om financiering directer te koppelen aan resultaten (outputs en uitkomsten) in plaats van inputs, activiteiten en processen.

De ervaring met PBF in het externe optreden van de EU buiten begrotingssteun is beperkt (momenteel in sommige gevallen door het directoraat-generaal Internationale Partnerschappen bij subsidies in indirect beheer). De PBF-regels zijn in 2018 geïntroduceerd in het Financieel Reglement en zijn dus van toepassing op elke begrotingsbijdrage van de Europese Unie aan derden.

Bijvoorbeeld. Begrotingssteun (BS) is een van de middelen van de EU om hulp te verlenen in de externe betrekkingen, waarbij financiering niet gekoppeld is aan kosten maar aan resultaten. Deze vorm van bijstand omvat de overdracht van financiële middelen naar de nationale schatkist van het partnerland van de EU zodra hervormingen en ontwikkelingsresultaten in een specifieke sector zijn bereikt. Het berust op efficiëntie, effectiviteit, transparantie, verantwoordingsplicht, beleidsdialoog, prestatiebeoordeling en capaciteitsopbouw. Aan het begin van het begrotingsjaar wordt een voorschot uitbetaald, en naarmate er vooruitgang wordt geboekt, worden variabele tranches vrijgegeven.

Het twinninginstrument werd geïntroduceerd als een instrument om de uitbreiding van de EU te ondersteunen, waarbij de nadruk lag op verschillende kwesties die verband hielden met het Acquis Communautaire, de onderlinge aanpassing van wetten en de opbouw van institutionele capaciteit. Twinning is gebaseerd op een peer-to-peer-aanpak, waarbij het openbaar bestuur van een lidstaat (MS) wordt samengebracht met het gelijkwaardige openbaar bestuur van een begunstigd land (BC) om samen te werken op het gebied van overeengekomen en specifieke kwesties. Het twinninginstrument werd later geïntroduceerd bij andere kandidaat-lidstaten en nabuurschapslanden, en onlangs op proefbasis bij landen die begunstigden zijn van de EOF/DCI-instrumenten.

Het doel van de toepassing van het PBF op het twinninginstrument is het vergroten van de verantwoordingsplicht en het creëren van prikkels om de efficiëntie en effectiviteit van het programma te verbeteren, wat in overeenstemming is met het Financieel Reglement dat in juli 2018 is aangenomen, om eenvoudiger, transparanter en flexibeler regels voor EU-fondsen vast te stellen . De specifieke doelstelling is dus het opzetten van een op het PBF gebaseerde methodologie voor de voorbereiding en uitvoering van twinningprojecten (waaronder het twinninghandboek en het twinningfiche-sjabloon als belangrijkste items), die kostenefficiënt is, volledig in lijn met het Financieel Reglement van de EU en regels implementeert, evenals met de belangrijkste kenmerken van het twinninginstrument.

Het koppelen van PBF aan het twinninginstrument is een uitdaging, omdat het een verandering van de cultuur en de wijze van beheer van de belanghebbenden uit de publieke sector uit de lidstaten en de begunstigde landen met zich mee zal brengen.

14 september 2022

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Mervie Likouete

Senior Project Manager