Onderzoek naar goede personeelsplanning en roosterpraktijken in de transportsector

Transportbedrijven in vrijwel alle vervoerswijzen worden geconfronteerd met aanzienlijke wervingsproblemen, vooral als het gaat om mobiel personeel. Omdat een beter evenwicht tussen werk en privé steeds belangrijker wordt voor alle vervoerswijzen, kan het optimaliseren van de personeelsplanning en roosterpraktijken helpen dit probleem aan te pakken. Dit is een van de bevindingen van ons onderzoek naar goede personeelsplanning en roosterpraktijken in de transportsector. Wij voerden het onderzoek uit in opdracht van de Europese Commissie, samen met wmp consult.


Het onderzoek identificeert goede personeelsplanning- en roosterpraktijken in de transportsector en doet praktische aanbevelingen over hoe roostersystemen kunnen worden verbeterd. Deze goede praktijken worden geïdentificeerd op basis van literatuuronderzoek, interviews met belanghebbenden en enquêtes onder sociale partners, bedrijven en werknemers.

Typologie

De studie ontwikkelt eerst een typologie van de verschillende bronnen van personeelsplanning en roosterpraktijken, die in vier typen kan worden onderverdeeld:

 • gebaseerd op sociale dialoog, collectieve overeenkomsten en medezeggenschap;
 • gedreven door collectieve overeenkomsten op verschillende niveaus;
 • staatsgecentreerd met invloed van collectieve overeenkomsten;
 • met weinig invloed van collectieve onderhandelingen, maar met enige vertegenwoordiging en participatie van werknemers op bedrijfsniveau.

Goede oefeningen

In het onderzoek zijn vervolgens 41 huidige praktijken verzameld en geclusterd naar specifiek type praktijk. Na een kritische beoordeling van deze praktijken werden acht systemen geselecteerd als goede praktijken, op basis van hun duurzaamheid, schaalbaarheid en overdraagbaarheid. Deze systemen zijn:

 • tegemoetkomen aan de behoeften van werknemers;
 • het vermijden van nachtdiensten voor bepaalde groepen;
 • collectieve overeenkomst op nationaal niveau in een bepaalde transportsector over flexibiliteit voor werknemers met betrekking tot hun werktijd en werklocatie;
 • preferentieel bieden in ploegendienst (personen met wie een werknemer in ploegendienst gaat werken, 'buddysysteem');
 • preferentiële ploegbiedingen (tijdtoewijzing van ploegendiensten);
 • ploegendienst;
 • ploegvoorkeur (locatie, zoveel mogelijk nachten in de thuisbasis);
 • en het wisselen van diensten.

Uit de lessen die uit deze praktijken zijn getrokken, worden verschillende praktische aanbevelingen gedaan aan de Europese Commissie, de sociale partners op EU-niveau, nationale overheden, nationale sociale partners, werkgevers en werkgeversorganisaties en werknemers, en werknemersvertegenwoordigers over hoe de huidige regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. om bedrijven ten goede te komen en het evenwicht tussen werk en privéleven van werknemers te verbeteren.

Lees voor meer informatie het volledige rapport (Pdf).

10 december 2021

2 minuut lezen